Home

Styrelsemöte per capsulam

Ett sådant beslut brukar kalla per capsulam-beslut. I lagen står inget specificerat om formkrav kring sådana beslut utan föreningsrättsliga principer blir vägledande. Generellt sett kan sägas att styrelsen bör vara sparsam med per capsulam-beslut och att det bara ska användas när det absolut behövs, det vill säga när beslutet inte kan vänta och det inte går att samla ledamöterna till ett extra möte Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, Uppsala Konsert & Kongress AB 2019 Organ: Datum Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress 190919 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordföranden

Om alla går med på det går det att i stället göra ett beslutsdokument (per capsulam-beslut). I sådana beslut ska. dokument innehålla information om att besluten har tagits utan sammanträde på vanligt sätt (per capsulam) det inte komma fram något som tyder på att någon av styrelseledamöterna har haft något emot sättet att beslut Styrelsesammanträden per capsulam När det gäller styrelsens sammanträden är det inget måste att de sker i fysisk form. Det finns en möjlighet att fatta beslut per capsulam Per capsulam-beslut - vad innebär det? 09 maj 2018 HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två ordinarie styrelsemöten. Det vill säga hur ska styrelsen hantera situationen att behov finns att ta ett beslut per capsulam

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam. Ibland kan det vara nödvändigt att fatta ett beslut innan nästa styrelsesammanträde. Då finns möjligheten att ta ett så kallat per capsulam-beslut Uttrycket per capsulam är latinskt och betyder genom en kapsel. Kurirer under antiken transporterade viktiga meddelanden i en kapsel. I Sverige har begreppet kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna träffas. Det har mest använts när det gäller styrelsebeslut styrelsemöte skickas till hela styrelsen av de ledamöter som inte vill ställa sig bakom beslutet. Notering i styrelseprotokoll Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs per capsulam-beslut jämte eventuella reservationer. Ett per capsulam beslut protokollförs inte om beslutet inte var beslutfört

Per capsulam-beslut - vad innebär det och hur används det

 1. per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder det beslut som fattas. Protokoll Vid varje styrelsemöte ska protokoll föras och uppta alla beslut. Protokollet ska ange: 1. Tid och plats för mötet. 2. Närvarande styrelseledamöter och suppleanter samt vilken suppleant som ersätter ordinarie ledamot. 3. Fattade beslut. 4
 2. Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga röstberättigade medlemmar är ense om det. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet. Därefter cirkuleras protokollet mellan medlemmarna som skriver under protokollet. Nackdelen med en per capsulam-stämma är att det kan vara svårt att få protokollet underskrivet av samtliga medlemmar. Styrelsemöten per capsulam
 3. Mellan styrelsemöten. Per capsulam-beslut. Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie styrelsemöte. Förslag till beslut skickas ut till ledamöterna via mejl som får rösta bifall eller avslag på.
 4. Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) genomföra årsmötet 2020 digitalt. På styrelsemötet i lördags diskuterade styrelsen att den uppkomna situationen, i och med coronaviruset, eventuellt föranleder ett beslut om att hålla årsmötet 2020 digitalt istället för fysiskt
 5. Mötestyp: STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam Bolag: Göteborg Energi Din El AB Protokoll nr: 2021/2 Dag: 2021-03-11 Ledamöter: Anna-Karin Jernberg David Hellström Mattias Hermansson Eva Fransén ordförande suppleant Protokollförare: Roger Sundemo vd Dnr Nr ÄRENDE 1. Möt ets öppnand
 6. Protokoll per capsulam fört vid årsmöte med Blekinge Hembygdsförbund lördagen den 25 april 2020.pdf. Editerad av: Inga-Britt Olsson (2020-08-21 07:31:01) Kontakta oss Kansli: Möllebacksgatan 10, 372 30 Ronneby Inga-Britt Olsson tel. 0705650778.

PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet. § Ett styrelsemöte per capsulam förutsätter att alla styrelseledamöter och verkställande direktör godkänner förfarandet eftersom dessa parter alltid kan begära att ett faktiskt styrelsemöte hålls. Lagar och regler. 8 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551) Se även Per Capsulam-beslut • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt. • Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöte Styrelsemöte per capsulam den 4 mars 2019 Mail utsänt till samtliga styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter den 1mars 2019, dock inte till Christer Wäppling som saknades på sändningslistan. Svar erhållet från ordinarie styrelseledamöter: Eva Lanner-Lindholm, Sven Moosberg, Ulf Redemo, Susanne Koch Stigberg, Per Thorsell och Christe Styrelsemöte per capsulam den 19 maj 2016 Mail utsänt till ordinarie styrelseledamöter och suppleanter den 19 maj (bilaga 1) Svar har erhållits från alla ordinarie styrelseledamö Hannah Eriksson, Tobias Wrangberg, Inga-Lena Assarsson, Stefan Lindh, Kicki Dahlberg och Enny Sundell. Ärende att för styrelsen Per Capsulam besluta o

Styrelsemöte - Bolagsverke

 1. Extra styrelsemöte 2021-04-06 per capsulam Ordinarie ledamöter: Hans-Göran Johansson, ordförande Gottlieb Granberg, I :e vice ordförande Azra Muranovic, 2:e vice ordförande Håkan Johansson Bo Svedberg Kjell Fransson, VD Samtliga ledamöter (per capsulam) Under- skrifter ans-G. an Joh sson / Paragrafe
 2. 16 december 2020 Åtgärdsarbetet mot övergödning i Mörlandaån, Mellbyån och Svartån går framåt Säveåns vattenråd har under hösten anlitat en konsult som planerat och detaljpro..
 3. Per capsulam-beslut ska endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte. Per capsulam protokoll ska upprättas och vid nästa ordinarie styrelsemöte läggs eventuella per capsulam-beslut i ett eget protokolltill handlingarna. Per capsulam via e-post För att fatta ett per capsulam-beslut via e-post skickas ett e.
 4. Årsmöte per capsulam Tips inför föreningsmöte per capsulam (där beslut fattas via e-post utan att diskussioner förts i realtid) 1. Kontrollera stadgarna om när kallelse ska ske. Bjud in till möte. Om det är oklart huruvida mötet kommer att genomföras fysiskt eller digitalt så bör det uttryckas redan i inbjudan
 5. Per capsulam konstituerande styrelsemöte för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Tid 16 mars 2020Protokollsnummer och omfattning Protokoll nummer 2, §§ 12-15Beslutande Dan Nilsson, ordförande Mariann Gustafsson Harald Hjalmarsson Jon Sjölander Conny TyrbergÖvriga närvarande Johan Hägglund, sekreterareProtokollet undertecknas a

Styrelsemöten och stämmor per capsulam - Mynewsdes

Per capsulam beslut - HSB

Per capsulam- beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte. Vid nästa ordinarie styrelsemöte läggs eventuella per capsulam-beslut till handlingarna under en egen rubrik i protokollet. Beslut via e-post För att fatta ett per capsulam-beslut via e-post startar förslagsställaren, vanligtvis. Styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB 2/2020 2020-03-25 ordförande juridik Plats: Per capsulam via mail Deltagande: Styrelseledamöter Övriga: Catharina Gyllencreutz Per Åkenes Linus Johansson Per Backe Carina Jonsson Karin Jacobsson Erik Fischer Val av protokollförare och justerar Styrelsemöte kan även ske Per capsulam. Det är styrelsen själv som ska fastställa formerna för styrelsens arbete, det bör ske när styrelsen möts för första gången i ett Konstituerande möte. Formerna bör vara tydliga och måste i publika bolag vara dokumenterade i en Arbets- ordning för styrelsen

Extra styrelsemöte 2020-04-02 per capsulam Ordinarie ledamöter: Hans-Göran Johansson, ordförande Gottlieb Granberg, l:e vice ordförande Azra Muranovic, 2:e vice ordförande Håkan Johansson Bo Svedberg Kjell Fransson, VD Samtliga ledamöter (per capsulam) Under- skrifter ans-Gör UM/ Johan on / so Styrelsemöte för KK-stiftelsen Plats Per capsulam, e-post Deltagande styrelseledamöter Kerstin Eliasson, ordförande Elisabet Annell Åhlund Kajsa Ellegård Lars Ekedahl Karin Markides Peter Larsson Olle Lundin Helena Malmqvist Björn Odlander Björn Sundell § 1 Ärenden för behandlin Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per capsulam 2015-02-16 1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-25 per capsulam Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson Vice Ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg sekreterare Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 25 januari 2016. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Anna Pettersson Westerberg Sonja Daltung Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Johan Hedberg Övrig deltagare Per Håkansso

Protokoll styrelsemöte - beslut per capsulam - en mall

Bolagsstämma per capsulam - Forma Bolagsjuridik A

Styrelsemöte per capsulam § 60 - 63 1/1 2016-08-29 Närvarande: Morgan Thorell, ordförande Magnus Lindström Håkan Svensson Maire Pyrrö Ulla Görl-Appelkvist Sara Djurstedt Jennifer Hofsö Frånv.: Sofie Alfredsson § 60 Mötet öppnas Ordförande Morgan Thorell öppnade mötet. § 62 Val av justerar Protokoll fört vid styrelsemöte (per capsulam) för Södermanlands Golfförbund den 18 mars 2020 Närvarande: Mikael Larsson Hans Gardehall Jan Vinger Håkan Norling Ulf Lengberg Paul Anderson Matts Spångberg Emma Rasmusson § 1 Beslut om årsmöte Styrelsen beslutade med anledning av COVID-19 (Corona) att flytta årsmötet framåt i tiden Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR 2013-09-09 1 Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte per capsulam 2013-09-09 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ingela Sundqvist sekreterare, Ann-Git Rammus Kassör, Birgitta Färdeman, Sara Awander, Tord Sivén ledamöter

Styrelseprotokoll - Best Practice - JURIDISK VÄGLEDNIN

Styrelsemöte per capsulam den 7 maj 2020 § 1 Omförhandling av hyresavtal för lokal till förmån för Teater Bristol kulturscen . Styrelsen beslutar att: 1. Omförhandlat hyresavtal mellan Lokalfastigheter i Sundbyberg och fastighetsägaren Inger Jonssons dödsbo avseende kulturlokaler i fastigheten Kapellet 1, godkännes. VD ges Jag skriver neutral här, eftersom jag ännu inte har någon ståndpunkt alls, utan föreslår att ärendet tas upp som ett vanligt ärende på styrelsemötet nästa tisdag. Jag förstod inte motivet för att ta det som ett per capsulam-ärende. Boberger 4 december 2012 kl. 21.03 (CET Beslut fattades per capsulam i enlighet med underlag Styrelsen: Noterade resultatet Noterade informationen. Ser gärna att Melinda bjuds in till kommande möte Likviditetsanalys MP: Gick igenom likviditetsprognos per 31/12 vilket visar att vi i Friskis då beräknas ha 5,4 msek i kassan (prognos 31/8 var motsvarande 4,9 msek)

Protokoll fört vid styrelsemöte (per capsulam) för Södermanlands Golfförbund den 31 mars 2020 Närvarande: Mikael Larsson Hans Gardehall Jan Vinger Håkan Norling Ulf Lengberg Paul Anderson Matts Spångberg Emma Rasmusson § 1 Beslut riktlinjer för verksamhete Vid varje styrelsemöte ska det föras ett protokoll som sedan ska justeras, granskas och arkiveras. Men vad ska det innehålla? Hur redovisas besluten? Vem har rätt att se det? Det och mycket mer får du veta här Styrelsemöte för KK-stiftelsen Plats Per capsulam, e-post Deltagande styrelseledamöter Kerstin Eliasson, ordförande Elisabet Annell Åhlund Kajsa Ellegård Lars Ekedahl Helena Malmqvist Karin Markides Peter Larsson Olle Lundin Björn Odlander Björn Sundel 2020-09-02, Protokoll nr 5, per capsulam, styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 2020-09-24, Protokoll nr 6, Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 2020-10-22, Protokoll nr 7, Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB.pd Per Renström utses till justerare. § 141 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. § 101 Årsredovisning Styrelsen beslutade att, godkänna årsredovisningen för 2009. Beslutet fattas per capsulam § 102 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda § 103 Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet

Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse fredagen den 5 februari 2016 Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Sonja Daltung Astri Muren Hans Nyman Anna Pettersson Westerberg Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Magdalena Petersson Övrig deltagare Per Håkansso Styrelsemöte 2 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Sammanträdesdag 2015-02-06 Per Capsulam §14 Justerare och justeringsdag Styrelsen beslutade . att. uts ordförande e Torbjörn Rosdahl (M) och andre vice ordförande Erika Ullberg (S) till justerare, att. protokolle justerats den. 6. februari 2015

Per Capsulam möten och kan hållas genom att ett beslutsdokument cirkuleras eller via telefon, video. Förslaget är att styrelsen godkänner att styrelsemöten kan hållas Per Capsulam. Om styrelsen godkänner att styrelsemötet hålls Per Capsulam så kan det istället för ett protokoll upprättas ett beslutsdokument vilket ska innehåll Styrelsemöte 180611; Per Capsulam 180615; Styrelsemöte 180501; Styrelsemöte 180403; Styrelsemöte 180307; Konstituerande styrelsemöte; Styrelsemöte 14 november 2017; Styrelsemöte 5 oktober 2017; Styrelsemöte 5 september; Styrelsemöte 13 juli 2017; Styrelsemöte 6 juni 2017 Per Capsulam Sammanträdessdatum Styrelsemöte nummer S ida Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 2011-09-13 4/2011 2 Ordförandes signatur Sekreterares signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 36 Sammanträdets öppnande Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. _ _ _ 2015-05 apr26 Motesprotokoll Per Capsulam Sidan 1 av 1 Styrelsemöte nr. 5 Per Capsulam Datum: 2015-04-26 Kallade: Anette Persson Sunje, Ordförande Peter Höglund, Iaido+Vice ordf Martin Ledin, Sekreterare Christian Strandberg, Kendo Sida Yin , Kassör Kirsi Höglund, Naginata John Henriksson, Ledamot Knut Högvall, Kyud

Protokoll fört vid styrelsemöte per capsulam 140311 Deltagare: Hans Ragert Anette Blomgren Kicki Ericsson Gun-Britt Johnson Ola Martis Inger Ståhlgren § 1 Mötets öppnande Ordföranden Hans Ragert öppnade mötet. § 2 Kabel-TV Styrelsen beslutade att anta Canal Digitals offert ang. T-1 Bas, som är det paket som mest liknar det. Styrelsemöte. För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Det kan vara rimligt att ha ett styrelsemöte en gång per månad. Ordförande som oftast är sammankallande skickar en kallelse, dagordning för mötet samt handlingar till de ärenden som ska behandlas. Detta. Medlems- & Styrelsemöten. 2019. Protokoll styrelsemöte : 2019-12-01: Per Capsulam beslut: 2019-12-08: Styrdokument ISPU VM landslag: 2019-10-15: Protokoll styrelsemöte: 2019-10-14: Protokoll styrelsemöte: 2019-09-01: Protokoll Medlemsmöte inkl. Revisionsberättelse: 2019-07-16: Per Capsulam beslut: 2019-06-03 : Protokoll Styrelsemöte.

Kallelse till Årsstämma 25 april '20 - per capsulam

Föregående protokoll från styrelsemöte samt budgetmötes 2021-01-09 godkändes och lades till handlingarna. §111. Beslut per Capsulam Inga beslut fattade via capsulam. (Johanna Hannerfors lämnar mötet 12.30) §112. Inkommen och utgående post, Skrivelser Enligt (bilaga 1.) ingående och utgående post Extra styrelsemöte per capsulam, december 2020 Deltagande: Birgitta Rolöf, ordförande, Lisette Lindenström, Lizbeth Norum, Bernt Kjellgren, Eva Olsson, Ingela Hedlund, Rolf Weibull, Annette Andeling, Lorna Waern § 1 Mötet har föranletts av att vi i nuvarande situation av smittspridning, varke Styrelsemöten kan även hållas per telefon. Styrelseprotokoll skall föras i nummerföljd och numreringen kan antingen ske med ny nummerserie varje år eller i en evighetsnummerserie. Alla protokoll skall förvaras på ett betryggande sätt

Styrelsemöte 2-2016 1 Protokoll!från!styrelsemöte!2!år!2016! Mötet%hölls%per%capsulam%med%vilket%menas%att%beslut%som%fattasutan%att%ledamöteri%en 4. Per capsulam-beslut. Vid brådskande ärenden kan per capsulam-beslut begäras av partiledaren. När ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat 201012 Styrelsemöte -BILAGA 1-200921 Styrelsemöte. 200817 Styrelsemöte. 200616 Styrelsemöte. 200511 Styrelsemöte. 200414 Styrelsemöte. 200331 Extra styrelsemöte. 200316 Styrelsemöte. Beslut inställd tävling. 200215 Årsmöte. Styrelsen 2019. 200113 Styrelsemöte. 191208 per Capsulam. 191207 Styrelsemöte. 191009 Medlemsmöte. 191007. 2020-09-01, Protokolll extra årsstämma, per capsulam, Västvatten AB 2020-09-24, Protokoll nr 4, Styrelsemöte Västvatten AB 2020-10-22, Protokoll nr 5, Styrelsemöte Västvatten AB.pd

Resultatrapport oktober 2010 - Protokoll decembermötet 2010

Årsmöte per capsulam. Årsmöte per capsulam i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen. Med anledning av Corona / Covid-19 genomförs vårt årsmöte i digital form per capsulam. Årsmöteshandlingarna finns att läsa på följande länk: https:. För att läsa mer om hur din personliga data blir behandlad av oss när du använder denna webplats, vänligen gå till vår Integritetspolicy.Vi använder cookies för att ge dig en optimerad. Rapport från SIBF:s styrelsemöte 25 februari 2021 (per capsulam) Beslut om fortsättning av serier 2020/21 Förbundsstyrelsen beslutade att avsluta Allsvenskan dam och division 1 herr för säsongen, kopplat till de rådande restriktionerna i Sverige i och med Covid-19 Den 5 mars hålls ett styrelsemöte där eventuella synpunkter bearbetas in i årsmötesprotokollet. Därefter kommer det slutliga årsmötesprotokollet att betraktas som godkänt och handlingarna kommer att arkiveras. Att mötet och godkännandet skett per capsulam kommer att skrivas i protokollet

Budget 2009, bilaga 1-7 - Protokoll för möte med

Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam. Vi söker dig som vill delta i styrelsearbetet Cirka sex styrelsemöten per år (för närvarande via Zoom) Per capsulam-beslut förutsätter att de röstberättigade ombuden är ense. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet. Därefter cirkuleras protokollet mellan ombuden som skriver under protokollet. Nackdelen med en per capsulam-stämma är att det kan vara svårt att få protokollet underskrivet av samtliga ombud

Styrelsemöte Protokoll 2017 - Nr 6 Per capsulam Datum: 2018-08-09 Närvarande: Paul Fältman Ordförande Kurt Bengtsson Vice ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Carina Duholm Ledamot Gunilla Svensson Ledamot Ann-Marie Peterson Ledamot Anmäld frånvaro: Rolf Nilsso Styrelsemöte per capsulam 140311. Lämna ett svar. Protokoll 12 140311 per capsulam. Detta inlägg postades i Protokoll den 2014-03-16 av Inger. Inläggsnavigering ← Styrelsemöte 140310 Stämmoprotokoll 140409. Proposition gällande per capsulam-beslut Bakgrund I dagens stadgar är det inte reglerat hur per capsulam-beslut ska genomföras. Styrelsen anser att det bör förtydligas. Förslag Styrelsen yrkar att: lägga till en ny paragraf 10.13 med texten Beslut får fattas per capsulam då det sker genom en dokumenterbar metod, t.ex. e-post 2015_08 juli31 Protokoll Per Capsulam Sidan 1 av 1 Styrelsemöte nr. 8 Per Capsulam 2015-07-31 Plats: Norra Bantorget, Stockholm Kallade: Anette Persson Sunje, Ordförande Peter Höglund, Iaido+Vice ordf Martin Ledin, Sekreterare Christian Strandberg, Kendo Sida Yin, Kassör, Jodo Kirsi Höglund, Naginat Protokoll styrelsemöte #220 för Svenska Klätterförbundet (Per Capsulam, via mail 10 februari 2017) 1 1 Mötet öppnas Förbundets ordförande Isabel Jantzer öppna mötet och hälsar styrelsen välkommen. 2 2 Val av mötessekreterare Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare. 3 3 Val av justerar

Styrelsearbete Svenska Kennelklubbe

När beslut behöver fattas mellan styrelsemöten kan ett protokoll upprättas över beslutet som samtliga ledamöter skriver under (per capsulam protokoll) [1.4.11.11.5 Styrelseprotokoll]. På så sätt kan besluten verkställas i vanlig ordning § 201. Per Capsulam beslut - Signering med NBU om brev rörande onlinefusk. Beslutades: Att protokollföra det beslut som fattats via epostkommunikation den 24 november, om att signera det gemensamma brevet till WBF/EBL rörande onlinefusk och lägga beslutet till handlingarna. - Bestämmande om Riksstämma i Örebro tid och plats Per capsulam: Skyndsamt beslut som tas utan att styrelsemedlemmarna samlas för ett fysiskt styrelsemöte som kallats till på förhand. Oftast tas ett sådant beslut via telefon eller e-post. Denna typ av beslut tas bara när frågan inte kan vänta till nästa styrelsemöte och det inte heller finns tid att samlas till ett extrainkallat styrelsemöte •Kallelse till styrelsemöte •Hur ofta ska vi ha möten? •Hur genomför vi möten? •Sätt en plan; datum, klockslag •Återkommande ärenden 7 8 9. 2021-03-03 4 Olika sätt att hålla styrelsemöten •Digitalt •Per capsulam Styrelse - Stämma •Vad faller inom styrelsens befogenheter? •När måste styrelsen tillfråga stämman Extra styrelsemöte Extra styrelsemöte kan hållas om överläggning och beslut i ett ärende inte kan anstå till nästa ordinarie styrelsemöte. Ordföranden ansvarar då för att ett extra styrelsemöte hålls och kallar till mötet. Beslut per capsulam

Vad betyder per per capsulam

Protokoll från styrelsemöte nr 2 per capsulam den 2016-03-02 Tid: 2 mars 201 6 , per capsulam Plats: - - - Kallade: Welam Welamsson Veine Gusta v sson Per Åhlin Bo Fröidh Helge Bergström Jan -Olof Cederström Leif Hållstedt WW VG PÅ BF HB JOC LH Adjun gerade. Styrelsemöte per capsulam § 43 - 44 Närvarande: Morgan Thorell Hans Olofsson Magnus Lindström Håkan Svensson Sofie Alfredsson Jennifer Hofsö Ulla Görl-Appelkvist Sara Djurstedt Maire Pyrrö § 43 Val av justerare Att utöver ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Lindström. § 44 Val av fullmäktigeledamo Protokoll fört vid styrelsemöte per capsulam den 26 mars 2015 i S:t Erik Markutveckling. Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB Justeras 2015-03-26 Jonas Schneider Susanna Höglund Inger Johansson Kjaerboe § 1. Anteckning om val av styrelseledamöter och suppleanter. Protokoll per capsulam . Närvarande . Styrelseledamöter Einar Brekkan (EB), Magni Sigurdsson (MS), Stefan Bergström (SB), Tommy Wallin (TW), Jakob Ekman (JE), Moa Grinsvall Duf (MD), Viveka Holmberg (VH) Tid . Lördagen den 14 mars 2020 § 1 Vårårsmöte 2020 . Beslut. Med anledning av Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet

Styrelsemöte 21 maj – Ung Media SverigeBudget 2009, bilaga 1-4 - Möte med sektionens styrelse denStyrelseprotokoll SBF 11-12 juli | Svenska Bridgeförbundet

När ett per capsulam-beslut önskas, tas detta över mail. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per capsulam-beslut är postat. Om en absolut majoritet av samtliga ledmöter svarat ja efter 24 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom §13.1 Per capsulam beslut 2020-05-09 Beslut tog per capsulam om att sälja fonderna. Se bifogat protokoll för per capsulam beslut. §13.2 Användning av fonderna (Karin) Pengarna från beslutet §13.1 har sålts och lagts in på kontot Beslut om medlemskap i Svenska Bergteknikföreningen tas av styrelsen på, efter mottagen ansökan, närmast kommande styrelsemöte alternativt per capsulam. Kontakta oss: Svenska Bergteknikföreningen Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm Postadress: Box 55545, 102 04 Stockholm

 • Socialdemokraterna Norrköping.
 • Vad kostar en cockerpoo.
 • Grandezza 28 DC.
 • Positivt tänkande.
 • Amazon Hawaii Five O.
 • Fredsduva smycke.
 • Malö 39 till salu.
 • Chra Möbler i Linköping.
 • Blus med Kinakrage.
 • Aktivitetsarmband barn test.
 • Yngsta barn till geb och nut.
 • Hermann Hesse short quotes.
 • Sparkskydd surfplatta.
 • Swedteam smock.
 • Sabreringssabel Orrefors.
 • Gta v vehicle customization.
 • Köpes Volvo 142.
 • Giraffe Manor prices 2019.
 • Ijustwanttobecool LIFE HACKS.
 • RCA Adapter to aux.
 • STF Dalarna.
 • Pannkakor med fiberhusk.
 • Slipping through my fingers (instrumental mamma mia).
 • Diplomerad Organisationskonsult.
 • Eu mitgliedstaaten steuern.
 • Lamu travel.
 • Alkoholservering kurs.
 • Berufe mit Zukunft Studium.
 • HERMES Netflix.
 • Https www 123 test com personality test.
 • 2500 mm i meter.
 • Team building games.
 • TEMA 1800.
 • Robux today.
 • Kfz werkstatt umweltauflagen.
 • Toredo Trading Gutschein.
 • Tjänstledighet Lärarförbundet.
 • Donaferty Premium PCOS.
 • Wohin fliegt British Airways.
 • Nässelfeber.
 • Brooklyn nine nine season 5 episode 8 dailymotion.