Home

Ändra översiktsplan

När ett beslut att anta eller ändra en översiktsplan har fått laga kraft ska kommunen enligt PBL utan dröjsmål skicka vissa handlingar till bland annat Boverket och länsstyrelsen. De handlingar som ska skickas ska vara lämpliga för arkivering Regeringen föreslår även ändrade bestämmelser om översiktsplanens faktiska innehåll. att några av de nuvarande kraven på innehållet ska tas bort för att underlätta för kommunerna när de tar fram en översiktsplan 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §

En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen. Den kan också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse. Om inte annat följer av 28 §, ska 1-22 §§ tillämpas när planen ändras. När planen ändras ska sambanden med och konsekvenserna för den som helhet redovisas. Lag (2020:76) . 28 Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan beslutet överprövas på två olika sätt. Det ena sättet är att någon berörd överklagar beslutet och det andra är att länsstyrelsen ingriper mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna inom ramen för sin tillsyn. Två typer av överklagande Det finns två olika typer. Så upprättas en översiktsplan Det formella arbetet med att ta fram en översiktsplan är en demokratisk och lång process som sker i flera steg. Planprocessen präglas av att kommunen arbetar fram planförslag som samråds med medborgarna i ett antal steg Nya planeringsfrågor, ändrade förutsättningar och politiska diskussioner kräver en levande översiktsplanering. Kommunfullmäktige ska därför anta en planeringsstrategi för översiktsplaneringen senast 24 månader efter ordinarie val. Beroende på hur behoven ser ut kan kommunen där välja att förklara översiktsplanen aktuell, upprätta en ny översiktsplan eller ändra delar av den

Översiktsplanen - PBL kunskapsbanken - Boverke

En översiktsplan är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Översiktsplanen är kommuntäckande och ska bidra till att nå kommunens övergripande vision, Karlskoga vision Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 omfattar hela kommunens geografiska område, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp där fördjupade översiktsplaner gäller parallellt. Planeringsunderlaget Riksintressen för kulturmiljövården som tagits fram i samband med översiktsplanen utgör en bilaga som ska antas av kommunfullmäktige samtidigt som Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 Gällande översiktsplan har setts över. Vi har gjort en översyn och konstaterat att mycket av den mark som pekas ut i Översiktsplan 2012 nu är planlagd eller att byggnation till och med har påbörjats. Därför behöver vi ta ett nytt och större grepp och blicka framåt. Kommunen har ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för. Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan Planprocessen för översiktsplan I 3 kap. plan- och bygglagen finns det bestämmelser som reglerar processen för att upprätta eller ändra en översiktsplan. Planprocessen ska ske med öppenhet och insyn

Regeringen föreslår nya bestämmelser för en utvecklad

Initiera arbetet med översiktsplanen - PBL kunskapsbanken

Granska översiktsplanen - PBL kunskapsbanken - Boverke

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens viljeinriktning för markanvändning och byggande. Den är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter. Lämna dina synpunkter till kommunen före 31 maj 2021 Aktuell översiktsplan. I Uddevalla finns en kommuntäckande översiktsplan samt en för staden Uddevalla och en för Ljungskile. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs 2010, uppföljning och revidering av översiktsplanen sker under varje mandatperiod. Nu pågår arbete med en ny fördjupad översiktsplan Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och antogs av kommunfullmäktige i december 2011

Markanvisningar - Sölvesborgs kommun

Fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Värö växer och nu planerar vi för att utveckla Väröbacka och Limabacka med ny tågstation och nya bostäder i framtiden. Med en tågstation i Väröbacka ökar möjligheten till hållbart resande för boende och verksamma i de norra delarna kommunen Beroende på hur behoven ser ut kan kommunen antingen upprätta en ny översiktsplan eller välja att ändra delar av den. En ändring för en viss del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda kvarter, beroende på ändringens syfte Programmen gör tydligt vad Luleå kommun vill och visar hur saker ska göras, samt vilka långsiktiga mål vi har för att genomföra Vision Luleå 2050. Programmen är Luleå kommuns översiktsplan. Programmen, som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013, visar vad kommunen ska arbeta för fram till år 2020, en etapp mot Vision Luleå 2050 I begreppet översiktsplan ryms, förutom den stora kommuntäckande översiktsplanen, även tillägg och fördjupningar av översiktsplanen. De behandlar ett särskilt tema, t.ex. landsbygdsutveckling eller vindkraft, eller en avgränsad del av kommunens yta, t.ex. tätort eller skidanläggning

Aktuell översiktsplan - Framtidsplan 2030. En ny översiktsplan för Halmstads kommun håller på att tas fram. Fram tills den har antagits gäller den nuvarande översiktsplanen, Framtidsplan 2030. Den antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2018 Bygga nytt, ändra, riva Undermeny för Bygga nytt, ändra, riva. Djur och djurskydd Undermeny för Djur och djurskydd. (läs mer under rubriken Fördjupningar av och tillägg till översiktsplan) för vissa delar, till exempel en tätort. Att bedöma konsekvenserna av olika alternativ är en viktig del av arbetet Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt

Bygga nytt, ändra eller riva Undermeny för Bygga nytt, ändra eller riva. Djur Undermeny för Djur. Energi och uppvärmning Undermeny för Energi och uppvärmning. Ett grönare Kalmar. Hållbar livsstil. Om vårt arbete med att att ta fram en ny översiktsplan som ska vara klar 2022 Översiktsplanens delar. Översiktsplanen består av utvecklingsdelen, hänsynsdelen och webbkarta. Dessutom finns en fördjupad plan för Ringsjöbandet. Utvecklingsdelen. Utvecklingsdelen redogör för hur kommunen ser på vad som är lämplig markanvändning och ger vägledning för hur kommunen ska utvecklas fram till år 2035 Översiktsplan Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Planen ska fungera som vägledning både för den egna kommunen och omvärlden, när det gäller byggande , mark- och vattenanvändning och hushållning med våra gemensamma resurser Arbete med ny översiktsplan. Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Lekebergs kommun har satts igång. Det är en omfattande process med många möjligheter att delta och tycka till om planen. Den nya översiktsplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under våren 2024. Läs mer om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan

Överklagande av detaljplan och områdesbestämmelser - PBL

Sjöbo kommun ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens geografiska område. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas. Detta görs genom framtagandet av en kommunövergripande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner Översiktsplan för Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-06-11. Den omfattar hela kommunens mark- och vattenområden och gäller fram till ny kommunövergripande översiktsplan antas. Efter samråd av den nya översiktsplanen (hösten 2022) bör hänsyn också tas till intentionerna i den nya översiktsplanen Gällande översiktsplan för Rättviks kommun antogs i kommunfullmäktige 23 maj 2019. Vad ska en översiktsplan innehålla? Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska redovisa. grunddragen i den framtida användningen av mark- och vattenområde Härryda kommun är just nu inne i ett arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Framtagandet av en ny översiktsplan följer planprocessen som regleras i Plan- och bygglagen. Planprocessen består av ett samråd, en utställning och ett antagande Fördjupad översiktsplan för Ljungskile. Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan. I den redovisas bland annat bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter

Så upprättas en översiktsplan - Bollebygds kommu

En integrerad bebyggelse- och trafikstrategi Fördjupning för Umeå är en integrerad bebyggelse- och trafikstrategi som syftar till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och en fortsatt utveckling av staden. En tät, kompakt blandstad föreslås som kan erbjuda intressanta boendemiljöer och mötesplatser. En grundbult för planförslaget, och möjligheten att klara. Vatten och avlopp, avfall och återvinning, bygga nytt, riva eller ändra, bostäder, översiktsplan och detaljplan, gator, parker och parkering Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort. Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa hur mark och vatten ska användas i framtiden Översiktsplan Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 antogs i juni 2018

Mot framtiden - Om översiktsplanen - nykoping

Översiktsplan och detaljplaner. Detaljplaner och områdesbestämmelser. Planprocessen. Avgifter för detaljplaner samt mät- och karttjänster. Så kan du påverka. att ändra bygglovkrav för exempelvis ett befintligt industriområde. Med områdesbestämmelser kan inga byggrätter skapas. Denna handläggningsform används sällan i Karlskoga När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska det samrådas med bland andra läns­styrelsen och grannkommuner med flera. Kommuninvånarna ska också ges chansen att säga sin mening. Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort genomförs dialoger och samråd vid flera tillfällen Översiktsplan Leksands kommun Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där till exempel värdefulla naturområden ingår

Bygga nytt, ändra eller riva Undermeny för Bygga nytt, ändra eller riva . Översiktsplan och detaljplaner Undermeny för Översiktsplan och detaljplaner. Översiktlig planering Undermeny för Översiktlig planering. Havsplanering. Översiktsplan Översiktsplan. Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan som gäller för hela kommunen. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen. Den be­skriver hur vi ska an­vända kommunens mark och vatten, samt hur vi ska ut­veckla be­byggelsen ur ett lång­siktigt pers­pektiv Översiktsplan 2013: Plats för framtiden Översiktsplan 2013: Plats för framtiden behandlar hela Trollhättans kommun och Trollhättans tätort. Planen antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2014. Översiktsplan 2013: Plats för framtiden . Fördjupade översiktsplane Ett förslag till detaljplan för Sandviken har påbörjats under september 2020 och var sedan ute på samråd mellan den 16 november till den 7 december. Under tiden 8 februari - 1 mars 2021 gavs tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget En översiktsplan tas fram i en process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). I bilden nedan beskrivs i enkelhet hur en översiktsplan kommer till. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och ger därför inga rättigheter eller skyldigheter

Översiktsplan Varbergs kommu

Översiktsplan 2030 vägleder det dagliga arbetet med den fysiska miljön och har därmed en stor betydelse för den att hantera konsekvenserna av ett ändrat klimat. Fokus på gång, cykel och kollektivtrafik skapar förutsättningar för ett hållbart resande Detaljplan. Det är plan- och bygglagen (PBL) som bestämmer om och när en detaljplan ska tas fram. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram en detaljplan och anta den I februari 2011 antogs ett tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft i kommunfullmäktige. Revidering av vindbruksplanen pågår

Översiktsplan - Umeå kommun - Umeå kommu

Bygga nytt, ändra eller riva. Om du ska bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna för råd och information! Avfall och återvinning. Renhållningen i kommunen sköts av entreprenör, Ragn-Sells AB i Vara. Översiktsplan och detaljplaner Bygga nytt, ändra eller riva; Översiktsplan och detaljplaner. Översiktsplan; Översiktsplan för Rättviks kommun 2030; Detaljplaner. Aktuella planer; Detaljplaner som vunnit laga kraft. Detaljplan Lerdal 14:50 och 62:36 med flera (Lissbrändan) Detaljplan Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby) Årskungörelse 2019; Planprocessen; Avfall och. Bakgrund. Planarbetet har initierats av ägarna till fastigheterna Siretorp 3:33 och Siretorp 5:23. Byggnadsnämnden gav 2020-06-10 § 56 i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för nuvarande Siretorp 3:33

Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad. Nu finns möjligheten att ta del av det justerade förslaget till ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad som är utställt för granskning från den 12:e april till den 14:e juni 2021

Översiktsplanens syfte är att förmedla en övergripande helhetsbild över kommunens framtida utveckling och vägleda i beslut om användning av mark- och vattenområdeng och bebyggelseutveckling de den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår var kommunen tagit ställning till att bevara eller ändra markanvändningen Gällande översiktsplan är från 2013 och delen som omfattar Kristianstad stad är från 2009. Sedan dess har delen som omfattar Kusten och havet ändrats år 2019 och arbetet pågår med ändring av delen som omfattar Kristianstad stad samt Åhus tätort. Syftet med att pröva översiktsplanens aktualitet är att Översiktsplan 2021 Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan (ÖP) som sträcker sig fram till år 2050. Under perioden 18 februari till 18 mars kan du vara med och tycka till om förslaget

En översiktsplan ska redovisa mark- och vattenanvändning för hela kommunen på en eller flera kartor samt kommunens strategiska överväganden i frågor som är kommunspecifika eller omfattas av kravet kring vad som ska behandlas i I antagningsskedet fattar kommunfullmäktige beslut om att anta den nya eller ändrade översiktsplanen Översiktsplan. ÖP 2030, kommunens översiktsplan, vann laga kraft den 25 september 2013. Översiktsplanen hittar du nedan. ÖP 2030 (hela dokumentet) Samrådsredogörelse Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta. Översiktsplanens olika kapitel hittar du nedan

Översiktsplan och detaljplaner Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen Danderyds gällande översiktsplan är från 2006, men ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan har påbörjats. Arbete kommer att göras i dialog med politiker, invånare och andra intressenter. Den nya översiktsplanen ska utgå från kommunens vision och strategier och beräknas vara klar 2021

Detaljplan och översiktsplan. Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden. Flygbild Långebro, Kristianstads kommun. Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) Översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun Det är en lång process att ta fram en ny översiktsplan, i Söderhamn har vi arbetat så här: Steg 1: Tidig dialog Våren och sommaren 2016 genomfördes olika former av tidig dialog. Runtom i kommunen genomfördes tolv ortsdialoger samt en sommarturné som riktades mot specifika målgrupper och det fanns möjlighet att lämna idéer och förslag via webben

Bygga nytt, ändra eller riva; Fastigheter och lantmäteri; Översiktsplan och detaljplaner. Detaljplaner; Riktlinjer för bostadsförsörjning; Planprocessen; Översiktsplan. Process och tidplan; Tyck till om översiktsplanen; Byggprojekt i kommunen; Avfall och återvinning; Vatten och avlopp; Buller och luftkvalitet; Energi och uppvärmning. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Härjedalens kommun är den femte största kommunen i Sverige. Runt 118 kvadratmil. Varje bofast innevånare har, om man fördelar lika, 170 fotbollsplaner var. Fast än vi har så mycket plats så är det viktigt att ha en plan för hur man avser att använda de ytor som finns i kommunen

En utvecklad översiktsplanering Proposition 2019/20:52

Översiktsplan Eslöv 2035. Kommunfullmäktige antog Översiktsplan Eslöv 2035 den 28 maj 2018. Beslutet vann laga kraft den 18 juni och därmed upphörde Översiktsplan 2001 och samtliga fördjupade översiktsplaner att gälla. Översiktplan Eslöv 2035 tar sikte på planeringen och utvecklingen av kommunen fram till år 2035 Bygga nytt, ändra eller riva Bostäder. Bygga nytt, ändra eller riva. Fastigheter och lantmäteri. Detaljplan och översiktsplan. Detaljplaner. Så kan du påverka. Översiktsplan och strategisk planering. Pågående översiktlig planering. Staden Kristianstad; Aktualitetsprövning av översiktsplanen; Tätorten Åhu

Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag (lågupplöst) (pdf, 12 MB) Översiktsplan för Hässleholms kommun - samrådsförslag (högupplöst för utskrift) (pdf, 69 MB) Länk till översiktsplanens digitala karta . Detta förslag håller nu på att bearbetas ihop med inkomna synpunkter till utställningsförslaget En fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2016. Planen är en långsiktig planeringsstrategi för hur marken i staden ska användas. Det är en spelplan för stadens utveckling fram till år 2034 Kommunens översiktsplan kan bestå av flera olika planer för skilda geografiska områden. T.ex. hela kommunen eller fördjupningar för en tätort eller en stadsdel. Tillsammans utgör de kommunens samlade översiktsplan. Kommunens översiktsplan är därför inte alltid samlad i ett dokument utan kan bestå av ett antal planer Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras

Ta reda på i vilket område du bor. Översiktsplan och detaljplan visar hur mark och byggande ska utvecklas långsiktigt på hela Tjörn. Rådgivning i bygglovsfrågor Om du ska bygga nytt, ändra eller riva krävs ofta bygglov, rivningslov eller anmälan, men det finns undantag från lov- och anmälningsplikten Översiktsplan för Hultsfreds kommun. Så går det till att ta fram en översiktsplan. Att ta fram en översiktsplan följer i stort sett samma process som för att ta fram en detaljplan. En skillnad är att alla har rätt att lämna synpunkter på ett förslag till översiktsplan. Utställningstiden ska vara minst två månader Kommunen har börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Karlstads kommun, en plan som sträcker sig fram till år 2050. I den nya planen bedömer vi att 20 000-30 000 nya bostäder behöver planläggas. Den nya översiktsplanen beräknas vara..

Ny översiktsplan - Bollebygds kommu

 1. Alingsås kommuns nu gällande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018, §182. Översiktsplanen är ett strategiskt och politiskt dokument som på ett översiktligt sätt redovisar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen
 2. kap. 23 § PBL är möjligheten att ändra en översiktsplan genom att göra ett tillägg för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Utöver detta är följande förändringar av betydelse för Vårgårda kommun:
 3. Kommunen ansvarar för att planera för mark- och vattenområden inom kommunens gränser. Det görs genom olika former av planer som visar hur samhället ska utvecklas, hur bebyggelse ska se ut och hur mark och vatten ska användas i framtiden
 4. Processen för att upprätta eller ändra en översiktsplan, en fördjupning eller ett tematiskt tillägg regleras i 3 kap. plan- och bygglagen. Översiktsplanen fungerar som ett vägledande verktyg för invånare, företag, kommunala tjänstemän och politiker samt andra myndigheter
 5. Blå översiktsplan. De fyra kommunerna i Norra Bohuslän - Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetade gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, det vill säga det havsområde som innefattas av kommungränserna
 6. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska utgå, dels att 1 kap. 3 §, 3 kap. 5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap. 29 §, 11 kap. 1 § oc
 7. Bygga nytt, ändra eller riva Bostäder. Bygga nytt, ändra eller riva. Fastigheter och lantmäteri. Detaljplan och översiktsplan. Detaljplaner. Så kan du påverka. Översiktsplan och strategisk planering. Pågående översiktlig planering. Gällande översiktsplan och antagna strategier. Översiktsplan 2013; Kust- och havsplan 201
Sandbäcken - Umeå kommun

Översiktsplan - Svenljunga

Översiktsplan Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen är också en redovisning av allmänna intressen som exempelvis värdefulla naturområden Samrådsförslaget till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter södra. (16 minuter lång film). Målet är en ny typ av stad. En viktig utgångspunkt är att anpassa den nya staden till naturens förutsättningar - det vill säga den varierande topografin och de höga naturvärdena - i planeringen för ny infrastruktur och bebyggelse

Översiktsplan - Nora kommu

Nykvarns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Översiktsplanen anger grunddragen i mark- och vattenanvändningen i hela kommunen samt bebyggelseutvecklingen med sikte fram till år 2025 Gällande översiktsplan Översiktsplanen (eller Framtidsplanen) är kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen Året är 2030. I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd. Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekreationsområden, mötesplatser och nya bostadsområden. Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här hittar vi balansen mellan. Översiktsplanens generella och tematiska riktlinjer bedöms också svara upp mot nya och förändrade lagar och tematiska styrdokument. Riktlinjerna har utformats bland annat för att ge utrymme för mer detaljerad vägledning i sådana separata styrdokument. De nya/ändrade styrdokument som ska tillämpas framgår nedan Översiktsplan för Vänersborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige 13 december 2017. Översiktsplan 2017 (huvuddokument) (, 10 MB) ÖP-kartan i tre tematiska delar i A3-format (, 9 MB) ÖP-kartan i A1-format (, 16 MB

Sota själv? - Rättviks kommun

Översiktsplan - Dorotea kommu

Bygga nytt, ändra eller riva Altan, uteplats och skärmtak Attefallshus och friggebod Avgifter och taxor Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en gemensam översiktsplan för kommunernas hela yta, Översiktsplan FalunBorlänge. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17 Översiktsplan 2012 (pdf, 6.8 MB) Hur kan jag påverka? När vi tar fram nya översiktsplaner bjuder vi alltid in till samrådstillfällen. Där kan du som är berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter. Processen att ta fram en ny översiktsplan är nu igång

Bygga nytt, ändra eller riva. Fastigheter och lantmäteri. Översiktsplan och detaljplaner. Gällande översiktsplan. Granskningsförslag Översiktsplan 2018. Förslaget till Översiktsplan 2018 inklusive bilagor finns utställda i fysisk form på kommunens bibliotek i Munkedal Just nu är det många som ansöker om bygglov i Karlskoga kommun, vilket gör att handläggningtiderna kan vara något längre än vanligt. Den upattade handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan är tio veckor och ju tidigare du lämnar in din ansökan desto större är chansen att du hinner få ditt bygglov i tid ändra en byggnad så att det blir ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri; bygga fristående mur, stödmur eller plank; sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning; Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar Översiktsplan 2012. Gällande översiktsplan antogs den 18 juni 2012 av kommunfullmäktige. Den 18 juni antog även kommunfullmäktige naturvårsplan, vindbruksplan, kulturmiljöplan och grön plan. Översiktsplanen samt övriga planer finns nedan

Översiktsplan Karlskog

avser att ändra exempelvis utvecklingsområdenas utbredning inom tätorten och yttrar sig över de avgränsningar som redovisas i planförslaget. Kommentar: Noteras. Det stämmer att de fördjupade översiktsplanerna ersätts med den nya översiktsplanen. Detta förtydligas i granskningsversionen. Samlad bedömnin Bygga nytt, ändra eller riva. Fastigheter och lantmäteri. Översiktsplan och detaljplaner . Översiktsplan. Detaljplaner och områdesbestämmelser. Planprocessen. Planerade områden. Så kan du påverka. Vatten och avlopp. Buller och luftkvalitet. Energi och uppvärmning. Flytta hit Översiktsplan för Lomma kommun. En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling och är en långsiktig plan för kommunens utveckling. Den är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut

Detaljplan för del av Alby 1:9 - Haninge KommunBryggor

Pågående översiktsplanering - Sjöbo kommu

 1. Kommunen kan också ändra sin översiktsplan genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse. Ett sådant tematiskt tillägg är kommuntäckande. I Kungsbacka kommun finns tillägg för vindkraft. Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Älvsåker-Anneberg - antagen 1995-03-0
 2. Översiktsplan Östra älvstranden. Översiktsplan Östra älvstranden - Fördjupning av översiktsplanen för Trollhättans kommun, antagen 2008
 3. Översiktsplanens intention är att det samhälle som växer fram i Örebro skapar trygga och inkluderande livsmiljöer i alla delar av kommunen, så att människor i hela kommunen växer upp och utvecklas med likvärdiga livsvillkor, oavsett kön, ålder, social-, ekonomisk- eller etnisk bakgrund. Läs mer om kommunens befolkningsprognos här
 4. Översiktsplanering - Karlsta
 5. Översiktsplan - Tjörns kommu

Översiktsplan - Vänersborgs kommu

 1. Pågående översiktsplan - Härryda kommu
 2. Översiktsplan och detaljplaner - Essunga kommu
 3. Översiktsplan kommunen - Uddevalla kommu
 4. Översiktsplan - Ånge kommun - ange
 5. Översiktsplanering - Ludvika kommu

Översiktsplan - Töreboda kommu

 1. Gällande översiktsplan - Sjöbo kommu
 2. Pågående fördjupade översiktsplaner Varbergs kommu
 3. Vanliga frågor och svar - Sigtuna kommu
Fiskevatten - Munkedals kommunDetaljplaner för Slätmossen 1:60 med flera, Vallavägen
 • Saker killar bör veta om tjejer.
 • Frankonia saarland.
 • Storstensgraven.
 • LWL Messprotokoll Auswerten.
 • Kattleksaker billigt.
 • Hur mycket blåser det i Sverige.
 • Begära löneförhöjning.
 • Flattered kängor.
 • Nuffic internationalisering.
 • Åsnor till salu 2020.
 • Rice krispies tårta varmluft.
 • Richard Sherman injury.
 • Dexter Karlshamn väggaskolan.
 • Gristårta steg för steg.
 • Altavelo Fahrradladen Heidelberg.
 • Bob Ross Oberschöneweide.
 • Jenkins download.
 • Engcon DC2 manual.
 • Hundens svans hänger.
 • K2 Döner ittersbach Speisekarte.
 • Åt höger webbkryss.
 • Fotograf Baumann.
 • Freddie Prinze Jr.
 • Kraftmoment Mekanik.
 • Framkalla bilder Örebro Marieberg.
 • Ferienwohnung alcatraz Norderney.
 • Look Who's Back stream online.
 • Länsförsäkringar betala med iPhone.
 • Skruvkrok.
 • Vad är normal fuktighet i källare.
 • Sebastian Vollmer vermögen.
 • Lonely Planet San José, Costa Rica.
 • Wellnessmasseur Jobs.
 • D dimer reference range.
 • Lindra brännande fötter.
 • Tarifvertrag kunststoffverarbeitende Industrie Berlin Brandenburg.
 • Borgmästare mär.
 • Beitragsfreie Krankenversicherung für Selbstständige.
 • Wie viele Kinder hat 50 Cent.
 • Blender bottle classic loop.
 • Karmalagen hinduismen.