Home

LOU principer

De grundläggande upphandlingsprinciperna

direktiv vilka ligger till grund fö r svensk lagstiftning. Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på ett flertal principer som är viktiga att fö lja i upphandlingsfö rfarandet. Dessa principer är en del av EG-rätten och uttrycks både i den gemensamma primärrätten, geno LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphand­ lingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn­ dighet

De principer som anges i 4 kap. 1 § LOU är principerna om icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Läs mer om upphandlingsprinciperna på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Koppling mellan stödmottagare och leverantö principen om transparens medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar. I första hand styrs upphandlingar enligt reglerna i: Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145) Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146 Upphandlingarna görs i enlighet med Lag om offentlig upphandling, LOU (2016:1145). Det främsta syftet med offentlig upphandling är att ge leverantörer möjligheten att med samma förutsättningar erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn, men också att främja konkurrensen på marknaden och på så sätt använda skattemedlen på bästa sätt De fem grundläggande upphandlingsprinciperna återfinns i 4 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Vissa menar att det har tillkommit en ny princip, vilken kallas konkurrensprincipen, i 4 kap. 2 § LOU. Andra menar att konkurrensprincipen redan följer av de övriga principerna En av dessa principer är principen om öppenhet som innebär att en upphandlande myndighet ska agera på ett öppet och transparent sätt. Av den anledningen kan det vara lämpligt att ange i upphandlingsdokumenten att myndigheter kommer att använda omvänd utvärdering

De grundläggande principer som uttrycks i 1 kap. 9 § LOU måste emellertid följas. Enligt paragrafen ska upphandlande myndigheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt Upphandlingar oavsett om det är LOU eller LUF ska genomföras mot bakgrund av de unionsrättsliga principerna: Likabehandling Icke diskriminering upphandlande Transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande När inte lagtexten är tydlig eller vägledning saknas ska dessa principer gälla Grundläggande principer för upphandling. Lagen om offentlig upphandling (LOU) har fem grundläggande principer som är viktiga för att du ska förstå hur lagen ska tolkas och användas i praktiken och som vi beskriver nedan. Icke-diskrimineringsprincipe Enligt reglerna i LOU ska en upphandlande myndighet/enhet följa fem grundläggande principer: Principen om icke-diskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, exempelvis på grund av nationalitet. Principen om likabehandling All

Så gör du effektstyrd upphandling inom LOU - Navigera LOU

LOU). En upphandlingsrättslig ogiltigförklaring av ett avtal får till följd att det blir civilrättsligt ogiltigt med retroaktiv verkan. Detta innebär att parternas utförda prestationer ska återgå. När det kommer till varukontrakt innebär detta typiskt att såväl betalning som vara ska återgå Vad avser Hållbarhetskraven förenlighet med LOU:s grundläggande principer menar domstolen att Region Stockholm är berättigad att ställa sådana krav för att uppnå landstingets övergripande miljöprogram och med hänsyn till att Region Stockholm är skyldig att ställa arbetsrättsliga krav till följd av 17 kap. 4 § LOU

Rättsprinciperna utgår från EU-rätten, och följer av artikel 18, 34, 35, 49 och 56 i EUF-fördraget. Även EU-domstolens vägledande avgöranden har påverkat utformningen. Svenska lagar uttrycker rättsprinciperna i 1 kap. 9 § LOU, 1 kap. 24 § LUF och 1 kap. 2 § LOV. Icke-diskrimineringsprincipe Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om överprövning i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF överträdelse av LOU, och 2) att felet i fråga har inneburit att skada har uppkommit för leverantören. Som nämnts ovan är LOU i huvudsak en procedurlagstiftning. Bestämmelserna i LOU kompletteras, i fråga om skadestånd, av såväl bestämmelserna i rättegångsbalken som allmänna skadeståndsrättsliga principer Principer för all offentlig upphandling. bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Svensk

 1. förfarandet lyder den upphandlande myndigheten under LOU. Lagen är emellertid en procedurlagstiftning som syftar till att leda fram till ett upphandlat kontrakt. När kontraktet sedan är undertecknat är lagen i princip inte tillämplig utan kontraktet sk
 2. Mer information om LOU och dess förfaranderegler för upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Inköp för stöd­mot­ta­gare som inte omfattas av LOU. Om projektets organisation inte omfattas av LOU ska ni genomföra era inköp genom ett förfarande som bygger på principerna i 4 kap. 1 § LOU
 3. Även till exempel kommunala och statliga aktiebolag kallas i LOU för upphandlande myndigheter. Med offentligt styrda organ avses till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse. Principer för all offentlig upphandlin

grundläggande principerna i 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, eller någon annan bestämmelse i lagen. Om så är fallet, har förvaltningsrätten även att ta ställning till om detta medfört att Samhall lidit eller kunnat komma att lida skada i följd varav det finns grund för ingripande enligt LOU

Principen om likabehandling vid offentlig upphandling innebär att upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt Det är således i princip inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå anses oskäligt lågt och därför inte kommer att antas. Ett anbud som den upphandlande myndigheten uppfattar grundas på ett onormalt lågt pris ska i stället utvärderas efter ett sådant kontradiktoriskt förfarande som föreskrivs i 12 kap. 3 § LOU Förslaget kan bryta mot EU-rättsliga principer Nya LOU Det är en bra grundtanke att ställa krav på rimlig lönesättning samt sociala och miljömässiga krav på det som upphandlas för offentliga medel, anser Liselott Fröstad, Andersson Gustafsson Advokatbyrå, om regeringens förslag till nya upphandlingslagar. - Men frågan är om upphandlingsregler är det bästa styrmedlet.

Grundläggande upphandlingsprinciperna Konkurrensverke

Smultron: Lou sitter förmodligen däruppe och ler

Lag om offentlig upphandling - LOU. Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling: Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningssektorn) LUF. Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK) Ömsesidigt erkännande är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att ett beslut fattat i en medlemsstat också ska erkännas av och tillämpas i de övriga medlemsstaterna. Principen berör produktbestämmelser, examens- och utbildningsbevis samt domar och andra rättsliga avgöranden. EU-portalen - temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia Även till exempel kommunala och statliga aktiebolag kallas i LOU för upphandlande myndigheter. Med offentligt styrda organ avses till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse. Principer för all offentlig upphandlin Upphandlingsförfarandena enligt nya LOU och LUF är på ett övergripande plan dock ganska likartade det tidigare systemet. Vidare gäller de fem allmänna EU-principerna på samma sätt som tidigare vid offentlig upphandling - dvs. principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande Enligt LOU gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär till exempel att en leverantör inte får behandlas annorlunda på grund av var leverantören är lokaliserad. Till exempel är krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad, inte tillåtna enligt LOU eftersom dessa krav är diskriminerande

Så upphandlar vi - Trafikverket

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

LOU & regler - grums

3. Vilken betydelse har principerna om likabehandling och öppenhet i förhållande till andra EU-rättsliga principer som proportionalitetsprincipen och principen om den offentliga upphandlingens konkurrensfrämjande syfte i sammanhanget? 4. Vad blir konsekvenserna av tillämpningen av bestämmelsen i LOU 4 kap. 9 §? 1.3 Avgränsnin Svenska Spel köper in varor och tjänster för knappt 2 miljarder kronor varje år och har en leverantörsbas på omkring 2 000 leverantörer. Utifrån ett kategoriinriktat arbete har vi god kontroll på våra inköp och leverantörer. Vi ställer höga krav på oss själva i vårt arbete med hållbarhet inom områden som spelansvar, affärsetik, miljö, mångfald och arbetsvillkor 2.3.3 Principen om öppenhet..10 2.3.4 Principen om icke-diskriminering LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling LUF Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning

principer som ska beaktas vid all offentlig upphandling eftersom principerna finns implementerade i LOU. Uppsatsen är en komparativ studie där förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog behandlas. I referensramen belyses respektive. Häftad, 2015. Den här utgåvan av Tio principer för en framgångsrik upphandling är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 läsarrecension

Upphandling - Burlöv

De principer som anges i 1 kap. 9 § LOU är principerna om . icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Inköpsförfarandet reglerar köp under och över beloppet för direktupphandling som framgår i 15 kap.3 § LOU. Ett köp får inte delas upp i flera mindre köp i syfte att kringgå reglerna Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor. Kursens lärare. Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, är expert inom offentlig upphandling

LOU:s grundläggande principer som styr all upphandling, oavsett förfarande är fem stycken. Principerna gäller även den enklaste formen av upphandling, direktupphandling. Likabehandlingsprincipen . Alla anbudsgivare ska behandlas lika. Inget ovidkommande samröre får förekomma me Checklista för upphandlingsdokument enligt LOU (PDF) Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Riksdagen. men när man väl har bestämt vilka krav man ställer och sänt ut upphandlingsdokumentet har man i princip inte rätt att frångå dessa vid anbudsutvärderingen I LOU och LUF finns bestämmelser ramavtal, som inte gäller för vanliga upphandlingskontrakt. Därför är det viktigt att känna till vad som skiljer ramavtal från vanliga upphandlingskontrakt. Konkurrensverket konstaterar att det finns två principer att välja mellan:.

Upphandling Konsumentverke

Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Rättsfall 1 HFD 2020:24 : Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete inte kommer att antas Vi ska bland annat följa lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Dessa lagar bygger på EG-direktiv om upphandling. Vid varje offentlig upphandling inom EU ska därför ett antal grundläggande EG-principer följas

Image of tree of life platter, Paula Greif | PotteryLinköpings Kommun | Upphandling24

Är det fem eller sex grundprinciper? - Frågeportalen

ska köpas omfattas dock av förfarandereglerna och de allmänna principerna i LOU. Hur den upphandlande myndigheten (UM) tillämpat förfarandet kan sedan överprövas av allmän förvaltningsdomstol. Enligt statistik från KKV överprövades 7,6 % av de upphandlingar som genomfördes enligt LOU. utvärderingsmodell är förenlig med LOU. En upphandlande myndighet har en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla i en viss upphandling. Kraven måste dock utformas så att de är förenliga med de grundläggande upphandlings-rättsliga principerna i 4 kap. 1 § LOU Du som har gått Introduktion LOU dag 1 och/eller dag 2 kan tillgodoräkna dig dina tidigare kursdagar och samtidigt få rabatt på vår diplomutbildning: Concept 1 - diplomerad upphandlare. Utbildningen blir då både kortare och billigare. Rabatt för dig som har gått Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 eller dag 2: - 5 000 k LOU-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster NOU Nämnden för offentlig upphandling Nya LOU-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februar (förkortad LOU), lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF) och offentlig-hets- och sekretesslagen (2009:400). Vidare föreslås vissa andra ändringar i LOU och LUF, bl.a. omstruktu-reras lagarnas 16 kap. Slutligen föreslås en mindre ändring i lagen (1993:1651) om läkar

Får man utvärdera enbart leverantören med bästa pris

förvaltningsrättsliga principer gäller att nya omständigheter får anföras så länge talan - frågan - inte ändras (jfr rättsfallet RÅ 2003 ref. 15). Det finns ingen särreglering avseende detta i LOU. De omständigheter som Fetab åberopade hos förvaltningsrätten har gett upphov till frågan o 3.2.2 Kommunala ändamål och principer kontrakt som avses i LOU 2 kap 10§, som är en förutsättning för att LOU skall aktualiseras. De två kriterier (s.k. Teckal-kriterierna) som måste vara uppfyllda är; att (i) myndigheten ha

RÅ 2009:60 lagen.n

LOU gäller i princip alla offentligfinansierade verksamheter och policy och riktlinjer är kommuns upphandlingsreglemente vilket har fastställts av kommunstyrelsen. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Upplands Väsby kommuns upphandlingspolicy. Riktlinjer för hållbar upphandling Jag är mer eller mindre inblandad i behovsanalyser och jag leder ofta arbetet med marknadsanalysen. Jag vägleder kravställarna och kopplar deras tankar om krav på varor och tjänster till LOU:s grundläggande principer och även den praxis som finns inom området. Ibland lotsar jag även politiker genom upphandlingsprocessen Tilldelning utan insyn. Rättsfallsanalys I den här rättsfallsanalysen refererar Alexander Hantosi och Björn Bergström, Ramberg Advokater, en dom i Kammarrätten i Göteborg angående edition av sekretessbelagda uppgifter i en upphandling och fråga om takvolym enligt Coopservice-domen Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och efter själva upphandlingsförfarandet, inklusive kontraktsfrågor, leverantörs­perspektivet och upphandlingsstrategier

Regler för upphandling - Rättviks kommu

Principen om ömsesidigt erkännande - Innebär att intyg och certifikat från behöriga myndigheter i något medlemsland ska godtas i övriga EU-länder. Tröskelvärde och annonsering . Tröskelvärdet är för närvarande 207 000 euro för varor och tjänster (för kommuner och kommunala bolag - LOU), vilket motsvarar drygt 1,8 miljoner kronor Otillåten sammanblandning av kriterier. Rättsfallsanalys En sammanblandning av utvärderings- och kvalificeringskriterier har lett till att anbudsgivare lidit skada. Det konstaterar Kammarrätten i Jönköping i en ny dom. Christian Härdgård och Martin Bogg, Advokatfirman Delphi, refererar domen

Offentlig upphandling - tips till leverantörer och upphandlar

i en offentlig upphandling och iakttagande av de för LOU:s grundläggande principer anser vi att affärsmässighetskravet kan anses stå i strid med möjligheterna att ställa sociala villkor. Dock finns 1 kap. 18 b § LOU som anger att särskilda villkor i en upphandling får ställas i form av så kallade tillkommande kontraktsvillkor genomföra upphandling i enlighet med LOU när de anskaffar varor och tjänster från bolag som de äger själva eller som de äger tillsammans med andra kommuner, landsting eller statliga myn-digheter. Avgörandet har betydelse även för andra företags-former än aktiebolag, såväl statliga som kommunala, och äve 2 timmar och 27 minuter . Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Magnus Josephsons efterfrågade LOU - Grundkurs är Sveriges mest spridda utbildning om offentlig upphandling och en kvalitetsstämpel i varje CV. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och ger anbudsansvarig hjälp med att formulera rätt budskap i förfrågningsunderlaget Lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär i korthet att följande principer ska tas hänsyn till: Likabehandlingsprincipen Alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste till exempel få samma information, vid samma tillfälle. Principen om icke-diskriminerin LOU och LUF gäller emellertid principerna om likabehandling, ickediskriminering, ömsesidigt erkännande, öppenhet och pro-portionalitet vid all upphandling och oavsett värdet. 3 De grund-läggande principerna innebär bl.a. att alla leverantörer ska behandla

Upphandlingsrättsliga utgångspunkter för ogiltigförklaring

Om de grundläggande principerna inte har följts kan detta vara skäl för att överklaga. Utgå ifrån ovanstående principer och hänvisa till dem när du överklagar en upphandling. Det är viktigt att grunderna för ditt överklagande är tydligt angivna Principen om transparens Skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar. Upphandlingsformer enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tröskelvärde. Tröskelvärdet är det totala värdet av upphandlingen under avtalsperioden, inklusive förlängningsklausuler har genomfört upphandlingsprocessen i enlighet med bestämmelserna i LOU. Lagen om offentlig upphandling anger dock, att även om ett avtal borde anses ogiltigt måste hänsyn tas till allmänintresset. Detta i och med den juridiska principen att en rättslig åtgärd inte sk Om ni överväger att göra förtydliganden eller ändringar under upphandlingens gång måste samtliga grundläggande principer i 4 kap. 1 § LOU iakttas. Likabehandlingsprincipen innebär bland annat att ni ska lämna samma information vid samma tidpunkt till samtliga anbudsgivare

Om upphandlingslagstiftningen | Konkurrensverket

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är till för att reglera så att myndigheter sköter sina upphandlingar på ett sätt som ser till att upphandlingen följer vissa principer. Icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande är de grundläggande principerna som ska efterlevas. LOU som efterträdde upphandlings-förordningen 1994 och kom till. LOU, för att utreda när arbetsrättsliga villkor får respektive ska ställas vid offentlig upphandling. Vidare undersöks huruvida bestämmelserna är förenliga med EU-rätten, de grundläggande principerna och LOU-direktivets bakomliggande syften Magnus Josephsons efterfrågade LOU - Grundkurs är Sveriges mest spridda utbildning om offentlig upphandling och en kvalitetsstämpel i varje CV. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och ger anbudsansvarig hjälp med att formulera rätt budskap i förfrågningsunderlaget 2.1 Lagstiftning och principer (LOU) och lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Syftet med reglerna är att tillse att potentiella leverantörer kan konkurrera om offentlig

 • Musikstil på 50 talet skiffel.
 • 500 Kuna to euro.
 • Spara genomskinlighet Photoshop.
 • Jean claude baker.
 • Bokomslag korsord.
 • Dackel Erziehung Erfahrungen.
 • Power Hit Radio Stockholm.
 • MBC4.
 • Älg taggar ålder.
 • Efeutute im Aquarium befestigen.
 • Diabetes typ 2 Ärftlighet.
 • USB WiFi Antenna 5GHz.
 • Pyssla egen bok.
 • Där förr korsord.
 • 5SOS No Shame Tour.
 • Pitbull ethnicity.
 • Python Basics.
 • Pelvic floor muscles ppt.
 • Stena Fastigheter porttelefon.
 • Jugendamt Büdingen Vaterschaftsanerkennung.
 • Tillstånd resebyrå.
 • GroVia All in One.
 • Utnyttja investeraravdraget.
 • City of Troy wiki.
 • Ford GT 0 100.
 • Klinker rengöring BAUHAUS.
 • Martin Luther King Biography.
 • Hall möbler.
 • Adventureland rides.
 • Hur länge håller Aperol.
 • Billiga våtdräkter.
 • Färdigmarinerad tofu.
 • Marcus Hernhag chatt.
 • Hantera psykopat på jobbet.
 • Héritage Coco Chanel.
 • Interflora Stockholm Östermalm.
 • Timlön snickare 2019.
 • Subway Hong Kong Airport.
 • Babyspenat nyttigt.
 • Vasa vinteräpple.
 • Majs innehåll Livsmedelsverket.