Home

Tertial 2022

Under tertial 1-2 2020 har registrering av närvaron genomförts för totalt 21 olika nätverk/styrgrupper. Målet är 80 % närvaro. Tertial 1-2 2018 Tertial 1-2 2019 Tertial 1-2 2020 Samtliga nätverk 70 % 79 % 76 % PKS 85 % 90 % 95 % Kommundirektörer 85 % 94 % Olika träffar i samverkan med Region Jönköpings län 64-83 % 67-83 % 66-74 tertial 1 2020 har en pulsmätning genomförts med samtliga heltidsanställda medarbetare. Medarbetardagar I mars genomfördes två medarbetardagar med fokus på uppföljning av arbete som genomförts under 2019, information om kommande arbete i förbundet under 2020, information om handlingsprogram och förbundets målstruktur. Eftermiddagarn Ett tertial är en tredjedels år, alltså fyra månader. Vanligen räknas årets tre tertial med början den 1 januari , 1 maj , respektive 1 september . Se även [ redigera | redigera wikitext

Vinstlista tertial tre 2020 TanumStrand Branäs 2021 Showskolan Smögens Hafvsbad Vann Erbjudande från Intersport Curves Mediter Verksamhetsrapport Tertial 2 2020. Nu är verksamhetsrapport Tertial 2 (T2) i EOS öppen. I samband med bokslutet per den 31 augusti 2020 ska verksamhetsrapportering på institutionsnivå göras via uppgift i EOS. Anvisningar och Guide till hur verksamhetsrapporten skrivs finns på Ekonomiwebben Influens - Facebook-sidor svenska banker tertial 2 2020. Även andra tertialet 2020 var det Sparbanken Tanum som sammantaget säkrade högst influens bland banker på Facebook. Här kan du läsa mer om hur Sparbanken Tanum resonerar och arbetar för att nå sin framgång i sociala medier. Sparbanken Tanum säkrade tertialets högsta influens med 14,5 (12) procent (föregående tertial inom parentes) Delårsrapport tertial 2 2020 6(39) Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020-2023: Målområde: Boende och befolkning Essunga kommun ska verka för olika former av mötesplatser som stärker människors ut-veckling och inkludering Mötesplatserna i vår kommun behöver utvecklas och stärkas då vi tror att detta är ett sätt för såväl ny

Tertial 1 2020 . Intäkterna för årets första tertial ökade till . 243 mkr (232 mkr) med ett driftnetto om . 183 mkr (171 mkr) motsvarande en överskottsgrad om . 73% (73%). Resultat före värdeförändring ökade till . 148 mkr (134 mkr). Per 2020-04-30 har fastigheten Uppsala Kvarngärdet 27:2 (Kvarteret Cykelfabriken) förvärvats oc Rapport tertial 2 2020. Share . 0 kommentarer on Rapport tertial 2 2020. Scroll. Samordningsförbundet Umeåregionen. Sveagatan 8 901 84, Ume. I uppföljningen för tertial 1 2020 har det inte tillkommit några mätningar som ger anledning att ändra bedömningen från den föregående uppföljningen. Den redovisade totala nettokostnadsavvikelsen 2018 vände dock upp igen efter att årligen ha gått ned sedan 2012. Givet de politiska beslut och prioriteringar som styrt resurstilldelningen Dnr: KUNG 2020/258 Sid 1 (72) 2020-09-15 Kungsholmens stadsdelsnämnd 08-508 08 079 08-508 08 000 start.stockholm Tertialrapport Tertial 2 2020 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2

9 Delårsrapport T2 2020 Lantmännens resultat för andra tertialet Justerat för jämförelsestörande poster MSEK 758 765 755 873 0% 5% 10% 15% 20% 0 250 500 750 1 000 T2 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 Resultat efter finansnetto Rörelsemarginal Avkastning på operativt kapital MSEK T2 2019 T2 2020 Nettoomsättning 16 395 14 779 Resultat efter finansnetto 755 87 Andra tertialets intäkter uppgår till 89 685 (92 786) tkr, vilket är 63,12% av 2020s helårsbudget och 95,79% av intäktsbudgeten för andra tertialet. Kostnaderna för motsvarande period uppgår till . 94 724 (122 765) tkr, vilket är 62,29% av helårsbudget och 91,77% av kostnadsbudgeten för andra tertialet Delårsrapport tertial 2 2020 7(89) Befolkning Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick antalet invånare i Ystads kommun till 30 541 personer. Senaste noteringen avseende 2020 års invånarantal är från vecka 38 då det uppgick till 30 825 vilket är en ökning med 284 personer under året. Den ökningen motsvarar 0,9%. Balanskravsresulta Totala intäkter för årets två första tertial 2020 uppgick till 490 mkr (470 mkr) vilken är en ökning om 20 mkr (+4,3%) jämfört med samma period föregående år. Av de totala intäkterna uppgick hyresintäkterna till 467 mkr (442 mkr) sam

Tertial - Wikipedi

 1. ska smittspridning
 2. ska risken för brand
 3. . Vid samma period förra året fanns ett överskott på finansiella poster om ca 4 mk
 4. 2020. En slutlig uppföljning görs i februari 2021. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning med prognos för tertial 2. I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning lägger förvaltningen fram en delårsrapport med ekonomiskt tertialbokslut för perioden januari till och med augusti 2020
 5. Det ekonomiska resultatet för perioden 2020-01-01-2020-08-31 är ett överskott med +135 miljoner kronor, att jämföra med utfallet för motsvarande period 2019 som visade ett överskott med +145 miljoner kronor. År 2018 är det första år som tertialbokslut tillämpas ino

Inkomstperiodiseringar första tertialet 2020 Publicerad 15 maj 2020 Inkomstperiodiseringarna är bokförda så det går bra att ta ut resultatrapporter för tertial 1 i Raindance. Uppdatering av EOS och Kuben sker i natt. Senaste nyheter Link to rss. 2021-04-06. Primula uppgraderas. Tertialkommentarerna T1 2020- fokus påverkan av Coronapandemi. Verksamhet och ekonomi tertial 1 2020 2020-06-09 7. Utbildning. Når ej takbeloppet. Högre söktryck. Svår-prognosticerat. Ekonomi. Fler platser. Högre söktryck, men lägre nationell andel. Osäker VFU. Spec. ssk. Internationella studenter Överskott enligt utfall & prognos. Upparbetningsgraden i projekten är i tertial 2 uppe i 42%. Målet för 2020 är 70% upparbetningsgrad, vilket förväntas uppnås. Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020 Måluppfyllelse 2020 Upparbetningsgrad i investeringsprojekt 60 % 42 % 70 % 2.2 Bästa utveckling för all

Vinstlista tertial 2 2020 - NU-sjukvårde

 1. Dnr: Dnr RK 2020/419 Sid 1 (104) 2020-09-15 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Borgarfjordsgatan 14 08-508 020 45 08-508 01 000 lisa.hellblom@edu.stockholm.se start.stockholm Tertialrapport Tertial 2 2020 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Förslag till beslut 1. Tertialrapport 2 för år 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2
 2. Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020 I föreliggande rapport redovisas arbetsskador och tillbud tertial 1 2020. Bilagor. Beslut FSN 200615 (§85) Arbetsskador och tillbud tertial 1 2020 med särskilt yttrande (V).pdf 427kb Ladda ner dokument § 86.
 3. Under tertial 2 2020 har 4 heltidsanställda medarbetare samt 5 deltidsanställd avslutat sin anställning. Gästrike Räddningstjänst har rekryterat 1 heltidsanställd, 1 halvtids-anställd samt 8 deltidsanställda. För att klara bemanningen under semesterperioden har 22 sommarvikarier rekryterats. Under tertial 2 har en byggnadsingenjö
 4. Budget för exploateringsprojekt tertial 3 2020 Förslag till beslut Kommunstyrelsens m ark- och exploateringsutskott beslutar . 1. att. godkänna uppdaterad prognos för samtliga projekt inom mark- och exploateringsverksamheten enligt ärendets . bilaga 1 . och. 2, samt 2. att. godkänna upprättade avvikelserapporter med tillhörande.
 5. Intäkterna var totalt 1 542 miljoner kronor tertial 1 år 2020, vilket är en ökning med +13,7 procent jämfört med motsvarande period år 2016. Intäkter av ansla

Verksamhetsrapport Tertial 2 2020 Ekonomiwebbe

 1. Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet 2020 uppgår till 447 MSEK - en klar förbättring jämfört med förra årets resultat på 335 MSEK. Resultatet har påverkats negativt med cirka 150 MSEK av nedstängningar och lägre ekonomisk aktivitet till följd av covid­19
 2. Tertial 1 2020 Analys Den hastigt uppkomna situationen till följd av spridning av covid-19 har hittills medfört svårigheter med att ta emot praktikanter i verksamheterna. Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 0 0 0 0 9 000 Tertial 1 2020 . Tjänsteutlåtande Sid 5 (42).
 3. Tertialuppföljning tertial 2 2020 inklusive intern kontrollplan Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner tertialuppföljning inklusive intern kontrollplan Bakgrund Samtliga mål som nämnden beslutat om är utdelade och arbetas med på flera ni-våer
 4. 2020-09-16 Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se Utfallsrapport Tertial 2 2020 Stockholms Ham
 5. Verksamhetsrapport Tertial 3 2020 Av infomaster [at] eken [dot] lu [dot] se (Sektionen Ekonomi) - publicerad 7 januari 2021 I samband med bokslutet per den 31 december 2020 ska verksamhetsrapportering på institutionsnivå göras via uppgift i EOS

Halvår, kvartal och tertial är benämningar på olika tidsperioder. Olika indelningar av ett år benämns med halvår, kvartal och tertial. Ett halvår är en tidsperiod som är sex Tertial 1 2020 Budget 2021-2023. Befolkningsprognos (SCB) 2020-06-16 Sida 2. 2020-06-16 Sida 3. KF 27/4 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna: • Kommunstyrelsens information om det ekonomiska läget och att det finns en risk att de mål som kommunfullmäktige beslutat om inte kommer att uppnå Cramo AB under kommande tertial. Under inne- VD har ordet Skillnaden i den lokala och globala samhällsutvecklingen från januari till april 2020 har sällan eller kanske aldrig skådats. APP FASTIGHETER 4 TERTIALRAPPORT 2020 Anders Svensson VD Utfall för tertial 2 2020 var 87 procent. Andel slutförda delleveranser enligt plan ska vara minst 75 procent år 2021, 2022 och 2023. Utfall för tertial 2 2020 var 50 procent. Trafikverkets digitala anläggningsinformation ska göra nytta i transportsystemet - Det finns en stor potential i att dra nytta av digital information 2020-04-30 Tidplan, tertial 1 år 2020 Datum/tid Dag Ansvarig Moment 29 apr kl. 10:00 Onsdag PEA Öppnas för registrering av prognos 2020 i Raindance. 5 maj kl. 10:00 Tisdag PEA Perioden stängs för attest av leverantörsfakturor. 5 maj kl. 10:00 - 14:00 Tisdag Enhet Ej attesterade fakturor överstigande 100 tkr bokas upp

Sociala medier och svenska banker - tertial 2 2020

2020-03-17 Ärendenr 2020-000101.700.1 Verksamhetsuppföljning Tertial 1 2020 . Sida 2 (24) Innehål Tidplan och checklista för tertial 2 2020 Dag Datum Kl System Period Check Händelse lokalt Händelse centralt Länk Ons 20-08-05 Primula 8 ⃝ Underlag avseende reseräkningar,ersättningar/utlägg i Primula webb sam Ett kvartal är ett fjärdedels år, alltså tre månader.. Vanligen räknas årets fyra kvartal med början den 1 januari, 1 april, 1 juli respektive 1 oktober.Ofta ser man q1, q2 och så vidare, där q1 står för kvartal 1 och innebär januari, februari, mars 2020. En slutlig uppföljning görs i februari 2021. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning med prognos för tertial 1. I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning lägger förvaltningen fram en delårsrapport med ekonomiskt tertialbokslut för perioden januari till och med april 2020 Budgetuppföljning 2020, Tertialrapport per 2020-04-30 KS2020/131/03 Förslag till beslut Tertialrapporten per 2020-04-30 godkänns. Sammanfattning av ärendet Tertialrapport per 2020-04-30 har upprättats för kommunen. Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 1,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget om 4,2 mkr

IKEA Tertial hack - Robotic arm that records and plays

Under tertial 1 har nämnden har upphandlat driftaktör för kommunens två simhallar då nuvarande avtal löper ut sommaren 2020. Två anbud kom in men tilldelningsbeslutet gick till nuvarande aktör, Medley, som fortsatt kommer att drifta kommunens simhallar. Nämnden har även, i enlighet med Mål & Budget 2020-2022, beslutat om besparinga 2020. besluta Ekonomidirektören m. fl. har bemyndigande att på kommunstyrelsens vägnar om upptagande av lån enligt KS beslut 2019-12-03 Dnr 19KS385. Finansrapporten är en återrapportering av beslut tagna på delegation under tertial 3, 2020. Finansieringsrisk, jämförelse mot finanspolic Lokala medborgarlöften i Vetlanda 2020‐2021 Uppföljning av medborgarlöften för Vetlanda kommun Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis. Uppföljningen avser andra tertialet 2020. Medborgarlöften Vetlanda kommun 2018‐2019 Att öka trafiksäkerheten genom att motverka felaktiga trafikbeteenden TERTIALRAPPORT 2020 TRAFIKNÄMNDEN Diarienummer TN 2020-0044 mkr (6,1 procent) samt kapitalkostnaderna med 62 mkr (4,7 procent). För vidare information kring resultatavvikelser se avsnitt 4.1. Diagram: Resultat 2020 jämfört med resultat 2019 och budget 2020. Prognosen avser det totala bedömda årsresultatet före justering av intäktsbortfall

För 2020 visar vårt scenario en ytterligare inbromsning, till den lägsta ökningstakt vi haft Utfallet för tertial 1 är en förlust på drygt 9 miljoner, prognosen visar en mer positiv tendens för resten av året när de utlovade medlen från staten antagits komma Lokala medborgarlöften i Aneby 2019-2020 Uppföljning av medborgarlöften för Aneby kommun Polisens och kommuns arbete med medborgarlöften följs upp tertialsvis. Uppföljningen avser första tertialet 2020. Medborgarlöften Aneby kommun 2019-2020 Öka den polisiära tillgängligheten och servicen tertial 2, 2020. Finansieringsrisk, jämförelse mot finanspolicy Finansieringsrisk är risken att inte ha tillgång till det kapital som verksamheten kräver eller att finansieringen endast kan erhållas till ökade kostnader. Tabell: Genomsnittlig kapitalbindningstid kommunkoncernen Nyckeltal Prognos framåt 2020-08-31 2019-12-31 2018-12-3 Tertial 1 Planerin gsstaben (Hållbar het) Pågår Riktlinjer för jämställdhet antogs i maj (KS 2020-05-19 § 152). Övrigt arbete har skjutits fram pga. coronapandemin, arbetet fortsätter 2021 med tillämpnings-anvisningar för jämställdhetsanalys. Samordna det kommunövergripande arbetet mot segregation och följa upp genomförda insatser Fortsatt ökad betongproduktion under 2020! mån, sep 21, 2020 11:32 CET. Betongindikatorn för andra tertialet 2020 visar på en fortsatt ökad betongproduktion. Upattad total betongproduktion i Sverige för andra tertialet hamnar på 2 040 000 kubikmeter vilket är cirka 8 procent högre jämfört med samma period 2019

14 apr Ekonomiinformation inför T1 2021 Syftet är att informera om viktiga tidpunkter inför tertial T1 samt ge övrig information som berör nya rutiner, regler m.m.; 23 aug Ekonomiinformation inför T2 2021 Syftet är att informera om viktiga tidpunkter inför tertial T2 samt ge övrig information som berör nya rutiner, regler m.m.; 22 nov Ekonomiinformation inför T3 2021 Syftet är att. T3 2020 Länschefen för länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder har fattat beslut vid begäran om insatser enligt LSS för tiden Tertial 3, 1 sep - 31 dec 2020: Råd- och stödteam Grupp 1 Begäran om insatser Beviljad insats Grupp 2 Grupp 3 Avslag Gällivare 4 2 0 0 tertial 1 2020 . d) Annika Odelros, stabsavdelningen, redogjorde för riskrapporten tertial 1 2020. e) Annika Odelros redogjorde för ISK-rapporten tertial 1 2020. f) Revisionschefen Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, informerade om avdelningens rapport för tertial 1 2020 whuwldoudssruw guliwvhqkhwhqhv udssruwhu )ohuh q\h phgduehlghuh kdu nrpphw wlo l o¡shw dy ynuvhphvwhuhw 'hw kdu jnww phg hq gho wlg wlo rsso ulq Delårsrapport augusti 2020 Delårsrapporten redogör för ekonomi, måluppfyllelse och verksamhetsutveckling januari till augusti 2020. För- Befolkningsutveckling under det första och andra tertialet 2020 11 Arbetslöshet 12 Bostäder 13 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 14 God ekonomisk hushållning 1

Knappa shade for Samtid floor lamp - IKEA Hackers

Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2020 Kommunfullmäktige 11 juni 2020. Besök av ekonomichef Johan Bokinge. Information Johan Boking www.sll.s På din personliga onlinekalender kan du lägga in händelser som vanliga möten men även repeterar händelser som tex födelsedagar, veckomöten m.

IKEAの1499円のデスク用ワークライトTERTIALが6000円のZライトよりも優秀な点

Utlån och besök tertial 1 2020Umeå kommuns folkbibliotek. Utlån januari - april 2020. Folkbibliotek. Antal lån. varav barnmedia. barn-media % Antal e-lån. Totalt antal lån tertial 1 2020. Totalt antal lån tertial 1 2019. Förändring % Umeå stadsbibliotek. 224 818 . 110 918 . 49,3%. 4 769 . 229 587 . 218 288 . 5,2%. Biblioteksbussen. 2020-12-29 Dnr BUN 2021/00013 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon 0522-69 70 02 pernilla.gustafsson@uddevalla.se Information till barn och utbildningsnämnd 2021-01-19 1. Aktuellt läge avseende Covid-19 2. Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 2-3 2020 3. Workshop om grundskolans struktu - Riskrapport, tertial 3 2020 - Internrevisionens årsrapport 2020 - RIX-rapport, tertial 3 2020 §6. Övrigt Inga övriga frågor anmäls. 3 [3] §7. Sammanträdet avslutas Sammanträdet förklarades avslutat. Vid protokollet Amanda Johansson Justeras Stefan Ingves Cecilia Skingsley . Title. 2020-10-16 § 33 Östersunds kommuns Delår, Tertial 2 2020. Revisorerna mottog redovisning av resultatet av granskning av Östersunds kommuns Delår Tertial 2, 2020. Revisorerna mottog förslag på bedömning för att överlämna skrivelse till kommunfullmäktige. Revisorernas beslu 6 16.55-17.10 - Delårsuppföljning 2020 - tertial 2- Rune Liljenberg 2020/15 7 17.10 -17.25 - Tillsynsuppföljning, tertial två - 2020 - Rune Liljenberg 2020/4 . KALLELSE Miljö- och tillståndsnämnden 2020-11-26 8 17.25-17.40 - Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och folköl

2020 ska regiondirektör utreda vilken organisatorisk placering som ger Folkhälsoenheten bäst möjligheter att utföra sitt uppdrag. Fler i jobb, fler invånare Ökat digitalt användande ständigt pågående Ökat genomförande kring digitalisering och stimulera innovationer. Regionstyrelsen Tertial December 2019 Digitalisering är et Kvalitetsrapport Ekonomi 2020 tertial 1 . Utfall tertial 1 2020 . År 2020 började starkt för Norrtågstrafiken med ökat resande på i princip samtliga sträckor, fler tåg i tid och färre inställda avgångar än tidigare år. På flera sträckor var det den bästa resandeutvecklingen månadsvis för januari och februari, sedan trafikstart

KULLABERG skrivbord, KULLABERG arbetsstol, TERTIAL

Tertialrapport Tertial 2 2020 för Norra Reals gymnasium - 2020-09-14 (pdf, 310 kB, nytt fönster familjeomsorgen tertial 3 2020 - Rapport § 16 Ej verkställda beslut, individ- och familjeomsorgen - Årsrapport 2020 2020/694 25 - 26 § 17 Nyckeltalsrapport individ- och 2020/270 27 - 28 familjeomsorgen (IFO) kvartal 4 2020 § 18 Beslut i domstolar kvartal 4 2020, individ- 2020/159 29 och. Tertial 1 2020 I januari avslutade vi uppdragen inom 2019 års upplaga av Sveriges Kommuner och Regioners projekt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Nästan 130 kommuner omfattades av våra mätningar

Rapport tertial 2 2020 - Samordningsförbundet Umeåregione

TERTIAL テルティアル ワークランプ - ダークグレー - IKEA

Tertialzeiten Frühjahrsturnus 2020 Herbstturnus 2020 1. Tertial 18.05.2020 - 06.09.2020 16.11.2020 - 07.03.2021 2. Tertial 07.09.2020 - 27.12.2020 08.03.2021 - 27.06. Tertial 2 delårsrapport med årsprognos 3 (43) Tertial 2 delårsrapport med årsprognos Inledning Delårsbokslutet omfattar perioden januari - augusti 2019 och visar resultat och ställning för hela kommunen. En sammanställd redovisning för koncernens delårsresultat och helårsprognos redovisas i rapporten 35 THE TERTIALS V. QUARTERS YEAR VIEW • The Tertials v. Quarters Year View provides an alternative way of carving up the year. • In many businesses, quarters are unsatisfactory units of time because they are slightly too short to provide a helpful view of what is happening Sista siffran i fordonets registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsskatten ska betalas. Skatten ska vara bokförd som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt den sista dagen i den månaden. Om den sista infaller på en helgdag, ska betalningen vara bokförd som betald senast den nästföljande vardagen Nu släpper Orvesto Konsument, som tre gånger om året mäter svenska tidningarnas läsargenomslag digitalt och i papper, en ny rapport för 2020 andra tertial. LÄS MER: Succé för GP - ökar.

Kungsholmens stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial 2 2020 fö

 1. Månads-, tertial- och delårsrapporter visar hur Region Stockholms ekonomi utvecklas under året. Tillsammans med rapporterna görs också en prognos för resterande del av året. Finansiella rapporter görs för februari, mars, april (tertial), maj, juli, augusti (delårsrapport), september, oktober och november. 2020. Bokslutskommuniké 2020
 2. Tertial 2 2020 Revisorskollegiet s beslut Revisorskollegiet fastställer upprättad Tertial 2 2020 samt överlämnar densamma till Kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet . Revisorskollegiet gick igenom budgetuppföljningen för Tertial 2 2020. Budgetprognosen efter april indikerar ett resultat på +100 tkr
 3. Ekonomiinformation tertial 2 per 31 augusti. Checklista T2 2020-08-31 (235 Kb) Bokslutskalender tertialbokslut T2 2020-08-31 (439 Kb) Presentation Ekonomiinformation T2 2020-08-18 (2842 Kb) Ekonomiinformation tertial 1 per 30 april. Checklista T1 2020 2020-04-30 (226 Kb) Bokslutskalender tertialbokslut T1 2020-04-30 (427 Kb

När vi summerar tertial 1 och 2 för 2020 ser läget starkt ut. Omsättningen för året väntas landa på uppåt 825 Mkr med god lönsamhet, jämfört med 725 Mkr föregående år 8 kvalitetsrapporter för tertial 2 2020: De kommunala verksamheterna inom hemvård, vårdboende och LSS (inkl. intraprenaderna) Attendo hemvård Attendo vårdboende Vardaga vårdboende - Jordbodalen Vardaga vårdboende - Pålsjö park Impius Attendo Återvändaren Misa Förslag till beslu Budget för exploateringsprojekt tertial 3 2020 . PDF, 7 MB | Lyssna. Mötesdatum: 3 mars 2021. Organisation: Kommunstyrelsen. Lämna synpunkter för denna sida. Hade du nytta av innehållet på denna sida? Ja Nej. Aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna lämna synpunkter. Kommentar 7. Budgetuppföljning tertial 1 2020 - Barn och skola Inga-Britt Henriksson UN 8. Budgetuppföljning tertial 1 2020 - Utbildningsnämnden Olof Nilsson UN 9. Driftsbudget 2021 - Barn och skola - kompletteras senare Inga-Britt Henriksson Annica Nilsson UN 10. Ekonomisk månadsuppföljning 2020 Inga-Britt Henriksson Annica Nilsson UN 11

Punkt: 7.1 Tertialrapport 2 2020, ekonomi - Oktobermötet ..

Delårsrapport tertial 2 2020.pdf. Taxor och avgifter. Kulturplan 2015-2018, Kf 2015-09-21.pdf. biblioteksplan2015-2020[1].pdf. Resultatstyrning årsplan UN version 2.pdf. Resultatstyrning årsplan SN version 2.docx. Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej Mail name e-mail 9. Intern kontrollplan 2020 - uppföljning tertial 1 Inga-Britt Henriksson UN 10. Nämndsplan 2020 - uppföljning tertial 1, underlag kompletteras senare Inga-Britt Henriksson Sari Bengtsson UN 11. Anmälda delegationsbeslut , inga anmälda beslut UN 12. Beslutslogg UN 13. Delgivningar UN 14 2017 tertial 2; 2017 halvår; 2017 tertial 1; Skolsidor. Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Elektroteknik och datavetenskap (EECS) Senast ändrad: 2020-12-18. Uppföljningsrapporter; KTH-rapporter; 2020 december; 2020 oktober; 2020 augusti; 2020 juni; 2020 april; 2020 februari; 2019 december; 2019 oktober; 2019 augusti; 2019 juni

Rev. 2020-04-15 Socialförvaltningen Uppfyllelse av socialnämndens kvalitetsmått första tertialen 2020 Resultat nedan står med under förutsättning att det finns minst fem svar per verksamhet. Procentsatsen anger hur många av personerna som besvarat frågan, som gett svarsalternativen Alltid eller Oftast Under 2020 är den nya simhallen kommunens största investering. Den totala investeringsbudgeten för den nya simhallen beräknas till 940 mnkr. I beslutet beräknas hela investeringen finansieras med lån. För år 2020 beräk-nas investeringarna i simhallen uppgå till 252 mnkr Viktig Information om Bokslut tertial 1-2020 . Information om Bokslut tertial 1-2020! Alla fakturor som tillhör tertial 1 måste attesteras senast måndagen den 4 maj.. Beställare - Viktigt att inleverera de varor som kommit!. Vänligen prioritera hanteringen av de fakturor och leveranser som hör till perioden Styrelseprotokoll Norrtåg AB 2020-05-14: Bilaga 5, Kvalitetsrapport ekonomi 2020 tertial 1 : Norrtåg AB: RUN/73:23/2020: 2020-06-16: Protokoll Ägarråd Norrtåg 20200402 [Skyddat] RUN/73:24/2020: 2020-08-31: Norrtåg AB Kvalitetsrapport Ekonomi 2020, tertial 2 Norrtåg AB: RUN/73:25/2020: 2020-12-22: Norrtåg AB Styrelseprotokoll 2020-11-12. Utfall tertial 1 och Prognos 1 2020 för Lysekils Energi Vind AB Styrelsen beslutade; att fastställa resultatet för tertial 1 och prognos 1 för Lysekils Energi Vind AB 6.2. Likviditetsplan april 2020 Styrelsen beslutade; att med godkännande lägga redovisningen av likviditetsplanen till handlingarna

1. Information från polisen Besök av Sara Alving och Fredrik Lindfors 2. Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2020 (delårsrapport) Besök av ekonomichef Johan Bokinge och av revisionen 3. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening 4. Redovisning av kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Habo kommun 5 2020-05-19 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §95 Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2020 (Tertial 1) (KS 2020/100) Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april 2020 5. Å rsrapport 2020 för jävsnämnden Dnr 2020 -973 -ADM 6. Redovisning av genomförd kontroll enligt bygg - och miljöavdelninge ns tillsynsplan tertial 3 2020 Dnr 2020 -603 -ADM 7. Höjning av miljös taxor med prisinde x för kommunal verksamhet Dnr 2021 -4 -ADM 8

Inkomstperiodiseringar första tertialet 2020 Ekonomiwebbe

 1. Bilaga - Nämndernas delårsrapporter - augusti 2020. Tertial 2 Delårsrapport med årsprognos 2019. Delårsrapport 2018 . Kontakta oss. E-post . info@mariestad.se. Telefon. 0501-75 50 00. Adress. Mariestads kommun 542 86 Mariestad. Se även. Följ oss på Facebook. Prenumerera på vårt RSS-flöde
 2. Samordningsförbundet Umeåregionen. Sveagatan 8 901 84, Umeå. Postadress c/o Umeå kommun, VIVA Skolgatan 31A 901 84, Ume
 3. 2020-10-16 § 33 Extra sammanträde den 16 oktober Revisorernas ordförande har kallat till ett extra sammanträde den 16 oktober. Ärenden för beslut: - Östersunds kommuns Delår Tertial 2, 2020. - Länsstyrelsen, begäran av komplettering avseende Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek. Revisorernas beslu
 4. Dnr 2020-1126-ADM 17. Redovisning av genomförd kontroll enligt bygg- och miljöavdelningens tillsynsplan tertial 3 2020 Dnr 2020-406-ADM 18. Redovisning av tillstånd enligt spellagen som beviljats 2020 Dnr 2021-6-ADM 19. Årsredovisning 2020 för samhällsbyggnadsnämnden Dnr 2018-1092-ADM 20. Mål 2021 för samhällsbyggnadsnämnde

Tertialbokslut 2 2020 - Nack

Uppföljning tertial 2 - 2020 Fakultetsnamn. Syfte: Vid varje tertialbokslut ska fakulteten lämna en rapport, som ska ge en överskådlig bild av fakultetens utfall, som en del av universitetets samlade uppföljning. Uppföljningen ska ge underlag för strategiska åtgärder och beslut på såväl fakultets- som universitetsövergripande nivå Umeå kommuns delårsrapporter är en del av kommunens ekonomiska redovisning och tas fram varje tertial. Här hittar du delårsrapport för andra tertialet. Delårsrapporten innehåller en översikt över kommunens och kommunkoncernens ekonomi och verksamhet under året, alltså förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform och stiftelseform

April Tertial Maj Juni Juli Augusti Tertial September Oktober November Sista dagen att skapa underlag för kundfakturor kl 13:00 Lösenord Inlämning av moms till kassan senast kl 13:00 Rapportering av bokslut & Prognos Kl 12:00 Inlämning till KSAU 2018-04-17* 2018-10-23** * mars bokslut läggs direkt på bordet på KSAU, ordinarie inlämning. Fortsatt ökad betongproduktion under 2020! mån, sep 21, 2020 11:32 CET. Betongindikatorn för andra tertialet 2020 visar på en fortsatt ökad betongproduktion. Upattad total betongproduktion i Sverige för andra tertialet hamnar på 2 040 000 kubikmeter vilket är cirka 8 procent högre jämfört med samma period 2019

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Tertialrapport Tertial 2 2020 fö

Delårsrapport tertial 2 2019 2(96) istället under 2020. Skolbyggnationen Källan uppgår till 98,2 mkr och om -och tillbyggnad av Parkskolan 10,8 mkr. Väsentliga personalförhållanden Frisknärvaron i procent, i förhållande till total arbetad tid,. Aktivitet Tertial 1 2019 Aktivitet Tertial 2 2019 Aktivitet Tertial 3 2019 • Under 2020 påbörjas arbetet med ett belysningsprogram för Linköpings kommun. 7. Polisen ska öka synligheten i city och ha trafikkontroller inklusive övervakning med särskilt fokus p MHH ABC-Tertial 2016-2020 has 339 member

Möte 2020-06-15 MeetingPlus [sv

och Älvkarleby kommun att under hösten 2020 besluta om att delegera till Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige att fatta beslut om taxa för 2022 och 2023 där taket är maximalt prisindex kommunal verksamhet (PKV). T1 Bokslut tertial 1, 2020 samt prognos för 2020 HANDLING Föredragande: Maria Norman § 27. Ny Kretsloppsplan Kommunstyrelsen (KS) 2020-06-03 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §112 Kommunstyrelsens budgetuppföljning per april 2020 (Tertial 1) (KS 2020/100) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att: Godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 30 april 2020. Godkänna räddningstjänstens budgetuppföljning per 30 april 2020 Fördjupad KTH-rapport 2017 tertial 2 (pdf 948 kB) Innehållsansvarig: Karin Almgren. Tillhör: KTH Intranät Senast ändrad: 2018-10-26. Uppföljningsrapporter; KTH-rapporter; 2020 december; 2020 oktober; 2020 augusti; 2020 juni; 2020 april; 2020 februari; 2019 december; 2019 oktober; 2019 augusti; 2019 juni; 2019 april; 2019 februari; 2018. Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnden 2020-11-11 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Plats och tid Överförmyndarkansliet, Järnvägsparken 1, Motala kl. 13:00- 14:10 Plats och tid för justering Kommunhuset, 2020-11-12, kl. 15:30 Protokollet omfattar §§99-107 Utses att justera Rose-Marie Fransson Underskrifte

Team | Jan Möhlenkamp Facharzt für Allgemeinmedizin棚/作業部屋/ミシン部屋/壁紙DIY/天板DIYSetup Inspiration: Work and Play - TheGamingSetup7 โคมไฟตั้งโต๊ะที่ดีที่สุด 2020 - รีวิวและราคาLeder Fargemagasinet 2/3 2020 | Fargemagasinet
 • Birthmark meaning.
 • University London.
 • Erster Schultag Lehrer.
 • Nordic Wellness Solåsen.
 • Fjärilen i glaskupan engelska.
 • Einkommensmillionäre Deutschland.
 • Café Malmö öppettider.
 • Muster Arbeitsvertrag kurzfristige Beschäftigung 2019.
 • Desperados III pc game.
 • Anadolu Ulaşım şifremi Unuttum.
 • Orre hane.
 • Orange gelcoat.
 • Nexa vägguttag.
 • NHL resultat 2021.
 • Paula trailer.
 • Toyota Yaris diesel test.
 • Min faktura Fortnox.
 • Mitt hjärta blöder chords.
 • Flytande försäkring kunders fordon.
 • Clipper Black Tea.
 • Keelton Glücks Ei.
 • Alpinpaket barn.
 • 26721 Emden Straßenverzeichnis.
 • What is the American Way of Life.
 • Cv fotograf uppsala.
 • Mutual Svenska.
 • Freiberufliche Tätigkeit anmelden musterbrief.
 • First Hotel Örebro.
 • Klassiska barnfilmer.
 • Aminogrupp NH2.
 • IMDb documentaries Top 100.
 • Exuviance dagkräm anti age.
 • Spansk dans 6 bokstäver.
 • Isbrytare Ymer.
 • The Oxford Essential Guide to Writing.
 • HSIL diagnos.
 • Why is Pripyat a ghost town.
 • Pay and Play Norrköping.
 • Vätskebalans genom omvårdnadsplan.
 • Dornsavanne Pflanzen.
 • Chra Möbler i Linköping.