Home

Hänvisa till lag Oxford

Författare till kapitlet, Titel på kapitlet, i Bokens titel, Redaktörer till boken, upplaga om 2:a eller senare, Förlagsort: Förlag, år, sidnummer. Är boken en e-bok anges det innan sidnumret. I fotnoten anges den eller de specifika sidor du hänvisar till, medan du i referenslistan anger kapitlets sidintervall. Fullständig fotnot Hänvisning till författning eller fördrag görs normalt i löpande text och inte i fotnoter. Första gången en författning omnämns bör hela beteckningen och det ursprungliga SFS-numret anges. Förslaget grundades på den s.k. sundhetsregeln i 6 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörels Författningar. Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. Namnet skrivs första gången i texten i fullständig form och med liten bokstav: i lagen (1994:1776) om skatt på energi anges att Då ska du lägga till hela webbadressen samt datum då du laddade ner/läste boken. Om den kompletta webbadressen blir väldig lång kan det räcka med att skriva ut en förkortad URL för var du hittade boken; exempelvis http://books.google.se Ett standardiserat sätt att skriva en hänvisning till en viss del av en lag. Lång form. I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av §, till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av kap., och till ett visst stycke med första stycket, andra stycket.

notsiffra i texten hänvisar till en fotnot som vanligen är placerad längst ned på sidan (en funktion för hantering av noter finns i Word och liknande ordbehandlingsprogram, oftast under fliken Infoga eller Referenser). Det finns vissa variationer inom Oxfordsystemet so Lagrumshänvisningar. • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Exempel: 1.. I det här språkbrevet får du veta hur du hänvisar till lagar på rätt sätt, utan att trassla in dig. Om du skriver exempelvis rapporter, beslut eller yttranden så behöver du säkerligen hänvisa till lagar ibland

Referera till olika källor - Referensguiden - Sök- och

 1. Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt
 2. APA-stilen har inga regler för hur referenser till lagar och offentligt tryck ska skrivas utan hänvisar till respektive lands praxis. Lagar Enligt svensk juridisk tradition brukar man hänvisa till svenska lagar och förordningar i löpande text och inte ta med dem i referenslistan
 3. Det finns många olika sätt att skriva referenser på. Här hittar du bland annat guider till referenssystemen Harvard, APA och Oxford. Fråga din lärare om du är osäker på vad som ska användas på din kurs
 4. Guide till Harvardsystemet I Harvardguiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen
 5. annan kommit fram till: du för ett samtal med och genom litteraturen. För att göra detta klart och tydligt i en text har det utarbetats olika system för att redovisa användande av källor, så kallade referenssystem. Tre system som du kan ha stött på är Harvard, APA och Oxford. Harvard och APA är parentessystem och Oxford ett notsystem
 6. du hänvisar till specifika faktauppgifter eller resonemang). Den fullständiga referensen i referenslistan ska också innehålla bokens titel och namnet på det förlag som har gett ut boken, tillsammans med den ort där förlaget är baserat
 7. Ibland kan man behöva hänvisa till flera paragrafer i förhållande till varandra, men ibland räcker det att bara hänvisa till en paragraf i ett kapitel, utan att ta hänsyn till paragraferna och kapitel som kommer tidigare i lagen. Det beror helt enkelt på hur lagen är uppbyggd och hur texten i paragraferna är formulerad

EKS inleds med en avdelning med övergripande bestämmelser. Därefter är den i huvudsak disponerad enligt eurokoderna. Det betyder att efter de övergripande bestämmelserna kommer avdelningar respektive kapitel i tur och ordning till eurokoderna i den ordning de är numrerade. Varje avdelning i EKS behandlar därmed en av eurokoddelarna EN 1990-EN 1999. Avdelning A - Övergripande. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati

Författningsnumret (t.ex. 732/1999) kan med fördel anges första gången man hänvisar till lagen. Författningsnumret bör i regel placeras efter lagens namn, men undantag finns. Målet för utbildningen i Finland (Lag om grundläggande utbildning, 1998) är att. I en löpande text skriver man alltid ut ordet lag (eller motsvarande, såsom förordning) i bestämd form när man hänvisar till en viss lag. Den obestämda formen används bara i rubriken i Svensk författningssamling och andra författningssamlingar och lagböcker Den kan ha föregåtts av en utredning. Propositionen lämnas till riksdagen för beslut. I propositionen finns bland annat ett förslag till den nay eller förändrade lagen, en motivering till varför lagen behövs, en sammanfattning av remissinstansernas yttranden på propositionen, lagrådsremissen och lagrådsyttranden. I Kapitel 3

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen.. Författning / Lag Hänvisa direkt till författningen/lagen, inte till exempelvis Författningshandboken. Ange författningsförkortningen, årtal och nummer. Om du refererar till ett specifikt kapitel och/eller paragraf ska du även ange dessa. Om författningen/lagen har en vedertagen förkortning av titeln kan du ange förkortninge

Fotnoter - Referenser enligt Oxford - LibGuides at

 1. hänvisningar. Det är viktigt att se till att rubrikerna i innehållsförteckningen verkligen stämmer med rubrikerna i rapporten. I Word brukar det finnas en mall där det finns en inbyggd funktion för att skapa innehållsförteckningen. Oavsett om du har möjlighet att skapa innehållsförteckningen automatisk
 2. Använd SFS-nummer eller liknande när du refererar till lagar och förordningar. För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida. I förordningen om kontroll av ekologisk produktion (SFS 2013:1059) finns några undantag..
 3. För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida. I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800)står att alla ska oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet
 4. När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer o

RT Generic ID 12720768 T1 SCB statistikdatabasen. [Elektronisk resurs] : Statistical database YR 2uuu AB Sveriges officiella statistik. I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för Men att hänvisa till budgetförhandlingarna är knappast svar nog. De kan hänvisa till opinionsmätningar som tyder på att folk i allmänhet tycker att övervakning av datatrafik kan godtas i terrorbekämpningssyfte. Man kan helt enkelt vägra att förhålla sig till verkligheten och i stället hänvisa till anekdoter Förslaget till lag om ändring i lagen (1960:409) med förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Den som begår en gärning som avses i 7 § förevarande lag döms enligt samma paragraf för hälsofarligt kvacksalveri, om gärningen inle är belagd med straff såsom obehörig utövning av läkaryrket Vid akademiskt skrivande måste du välja en så kallad stil som bestämmer hur texthänvisningar, referenser och litteraturlistan ska se ut. Några stilar som används är Harvard, IEEE, Oxford och APA. Hör med din handledare för att få veta vilken stil som används inom ditt ämne. Tänk på att en. Dessa referensstilar är Harvard, APA, Oxford samt Chicago (fotnoter-referenslista). Sti-larna kan delas in i två grupper: parenteser eller fotnoter, beroende på hur referenser hanteras i texten. Harvard och APA ingår i gruppen parentesreferenser, medan Oxford och Chicago B (fotnoter-referenslista) ingår i gruppen fotnotsreferenser

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök

Oxford - skriva referenslist

 1. Lagen ställer höga krav på marknadsföring av läkemedel och p Krävs bevis för att hänvisa till nöjda kunder Du får inte hänvisa till nöjda kunder (även om du har sådana) om det inte finns vetenskapliga bevis för att produkten/behandlingen har den effekt som påståendena ger intryck av
 2. I den här artikeln ger vi bakgrund till varför lagen kommit till, vad lagen innebär och vem som omfattas. Forskning visar att hållbarhetsrapportering är en drivande faktor för företags hållbarhetsarbete och näringslivet är en viktig pusselbit om samhället ska kunna uppfylla målen för hållbar utveckling som Agenda 2030 och Sveriges miljömål
 3. Den som vill och har behov av att enkelt kunna hänvisa till ekvationerna och formlerna senare i rapporten kan välja att numrera dem. Det gör man genom att skriva (X) till höger om ekvationen, där X står för ekvationens nummer. Det är dock inte obligatoriskt att numrera all
 4. 3 kap. 7 § 4 st 4 p Lagen (SFS 1998:1276) om XXX. 3 kap. 2-4§§ 4 st 4 p Lagen (SFS 1998:1276) om XXX. Som du ser så använder man även dubbelt §§-tecken när man samtidigt refererar till flera paragrafer. st => stycke p => punkt kap => Kapitel § => Paragraf FIFS => Fiskeriverkets Författningssamling

Lagrumshänvisning lagen

 1. Jag undrar om det är ok att använda denna skrivning det vill säga hänvisa till en svensk standard, om jag säger att likvärdigt accepteras, ex: Madrass och överdrag ska uppfylla krav på brandsäkerhet enligt standard, SS-8760001:2016, Sjukvårdstextil- Vårdbäddar-Brandkrav-Motstånd mot antändlighet med krav för normalrisk avseende brandkrav eller likvärdigt
 2. 2.1 Två sätt att hänvisa När man använder Harvard-systemet finns det två sätt att hänvisa till en referens i den löpande texten. Den första varianten är att man skriver författarens efternamn och därefter årtalet inom parentes: Enligt Gardner (1985) kan inte motivation sägas ingå i kognition, eftersom motivatio
 3. Att referera innebär att du hänvisar till den som före dig tänkt, forskat, utvecklat eller på annat sätt kommit fram till något som du vill använda dig av. För att berätta detta behöver du referera. Alla källor du använder dig av ska refereras till för att undvika plagiat. Det finns olika referenssystem och i våra referensguider kan du hitta vilket.

Lagrumshänvisningar - Juridiksida

Den process genom vilken EG-direktiv omformas till svenska författningar. Grundlagar Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihets-förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är Sveriges grundlagar. Riksdagsordningen intar en mellanställning till grundlag och lag. Riksdagen beslutar grundlag. I princi analyser hänvisas till internationella riktlinjer och läroböcker i ämnet. I första hand rekommenderas: Drummond M et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Oxford: Oxford: University Press, 1997. Drummond M, McGuire A. Economic Evaluation in Health Care: Merging Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press Det finns olika sätt att referera/hänvisa till en källa i din löpande text - referat eller citat. Oavsett om du använder citat eller referat är det viktigt att skriva en tydlig källhänvisning (referens) direkt efter hänvisningen till källan. Utförlig information om referenserna återfinns oftast i källförteckningen (se plusbox ovan) Godwins lag (Godwin's law) är en skämtsam benämning på en observation som Mike Godwin gjorde när han följde diskussioner på Usenet (ett system för diskussion mellan datoranvändare). Längre diskussioner urartade konsekvent, oberoende av ämnet och hur sakliga de varit från början, och sannolikheten för personangrepp växte. Förr eller senare jämfördes någon eller någons.

Förbudet hindrar inte heller tillämpning av bestämmelser om att en totalförsvarspliktig inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt om han eller hon hänvisar till sin anslutning till visst religiöst samfund. Lag (2010:464). Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserie Det är också i dessa handlingar Lars Wilderäng på bloggen Cornucopia, upptäckt att Polisen i sin motivering hänvisar till en lag som inte finns. I handlingarna går att läsa Polismyndigheten önskar tillägga att EU kommissionen nu framlagt ett förslag som bl.a. innebär att halvautomatiska skjutvapen för civilt bruk som liknar vapen med automatisk mekanism ska överföras förbjudna skjutvapen Vill du hänvisa till ett domslut i ett rättsfall, behöver du bara hänvisa i texten till domstol och domnummer. Rättsfallet behöver inte finnas med i källförteckningen. Första gången du nämner domstolen skriver du ut hela namnet, därefter kan du använda endast förkortningen När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar och guidar dig till sidor med mer information Vid upphandling av varor och tjänster enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, behöver kraven kring bland annat prestanda och funktion göras tydliga. Att hänvisa till standarder underlättar det arbetet - både för beställare och leverantörer. Ett strategiskt inköpsarbete ska ytterst möta de politiska mål som organisationen ska uppnå

Laghänvisningar som hjälper och vägleder läsaren

 1. Standarder hänvisar till metoder som branschen själv tagit fram genom att man har nått konsensus om hur olika frågor ska lösas, till exempel hur man ska redovisa energiegenskaperna för ett fönster. Detta skapar ett gemensamt språk och en gemensam säljmarknad inom Europa. Myndigheter. Harmoniserade byggproduktstandarder gäller alltid
 2. 320 Per Bauhn SvJT 2012 lisk argumentation kan inte nöja sig med att hänvisa till rådande lag eller till allmänna opinionen. Han eller hon måste visa varför lagen borde vara av ett visst slag, eller varför vi borde anse ett visst handlande rätt eller orätt. En sådan argumentation kan handla om att visa att vi är inkonsekventa om vi accepterar ett visst handlande som rätt, men vill.
 3. den lag av ekologisk tiotal, ekologisk lag eller av 10% det väcker hur energi går i sin avledning genom olika trofiska nivåer.Det står också ofta att denna lag helt enkelt är en direkt följd av Thermodynamikens andra lag. Den ekologiska energin är en del av eko som handlar om att kvantifiera de relationer vi har skisserat ovan
 4. Polisen kräver betalt för att hjälpa barnskyddet och hänvisar till lag från 1994 - Inte korrekt att börja ta betalt, säger chef för social- och krisjour. Publicerad 01.10.2020 - 17:41.

Harvard - hänvisningar i text - umu

naden av denna lag och av före-skrifter och villkor som har med-delats med stöd av lagen utövas av nätmyndigheten. I övrigt utövar nätmyndigheten tillsyn över att lagen och före-skrifter och villkor som har med-delats i anslutning till lagen följs. Tillsynen omfattar inte bestämmel-serna i 7 och 10 kap. samt 11 kap 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.Lag (2014:958) Referera till flera källor som stöder en och samma idé. Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning. Exempel. Det har visats i flera studier att (Andersson 2014; Svensson 2016). Referera i andra han

Lagar och offentliga publikationer - Referenser enligt APA

Referensguider - Södertörns högskol

Tilläggsdirektiv till Utredningen (S 1995:08) om socialförsäkringens personkrets , Dir. 1996:27 Departement: Socialdepartementet Beslut: 1996-03-0 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 3 § Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borå

Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet Efter massiv kritik mot hatlistan - Google hänvisar till svensk lag Google Publicerad 11 mar 2018 kl 09.36 På vår plattform har vi tydliga policys och dessutom följer vi svensk lagstiftning kring de här ärendena, sa Googles Sverigechef Anna Wikland i torsdags Övriga regler hänvisas till ovanstående länk, samt spelregler för barn och ungdomsfotboll 2021 (gäller 3 mot 3, 5 mot 5, lika långt) till heterogena lag (spelare som är olika i sin utveckling). Dispenser: Inom varje klass så tillåts två generella ett års överåriga på planen samtidigt De bestämmelser och föreskrifter som när denna lag träder i kraft gäller angående sättet att hänvisa till Europeiska gemenskapernas rättsakter är i kraft tills något annat föreskrivs med stöd av 16 §. RP 174/1999, GrUB 1/2000, RSv 7/200 hänvisa till en annan lag än en stats lag eller till en internationell konvention. L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 (1) EUT C 318, 23.12.2006, s. 56. (2) Europaparlamentets yttrande av den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 juni 2008

Vad spelar ordningen på paragrafer i lagen för roll och

Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården. Klienten har rätt att vägra ta emot servicesedlar och då ska kommunen hänvisa klienten till kommunala tjänster som ordnas på annat sätt. En klient som har fått en servicesedel ska ingå avtal med serviceproducenten om tillhandahållandet av tjänsten Att göra en begäran om arbetsmiljöåtgärder enligt 6:6A är lämpligt till exempel vid krav på bättre ventilation på en varm arbetsplats eller vid krav på psykosocial undersökning på en arbetsplats med otrivsel. Hänvisa gärna till relevanta föreskrifter och till de paragrafer som arbetsgivaren bryter mot CNAME-pekare mot dns.laget.se. När dessa inställningar är gjorda kommer ert domännamn först att peka mot vår startsida, ni behöver då återkomma med adressen till den sida som ni önskar att ert domännamn ska pekas så ska vi göra en sista justering. I nuläget har vi tyvärr inte stöd för subdomäner i egna domäner Det finns en lucka i lagstiftningen som gör att gängkriminella kan få tag i vapen, och den luckan måste nu täppas till. Det skriver rådmannen Hans Ranholm på Svenska Dagbladets debattsida vid sitt riktiga namn eller rent faktiskt är med på bild. Den gäller till exempel även när en imitatör används eller när ett smeknamn som förknippas med personen nämns. Lagen gäller bara för levande personer vilket gör att det är tillåtet att i annonser och liknande hänvisa till avlidna personer

Så här använder du EKS - Boverke

Kommunen hänvisar till befintligt regelverk. Madeleine Moberg, socialchef.Foto: Nu backar till och med Oxford universitetet från den produkt som togs fram i samarbete med Astra Zeneca. Niklas Edin och hans lag tog sin sjätte seger i VM i Calgary via 10-4 mot Nederländerna Klartext. Sverige - Skollagen (2010:800) : med Lagen om införande av skollagen (2010:801). - 2013 - 3., [rev.] uppl.. - ISBN: 9789139113416; Harvar Här finns länkar till de mest relevanta lagarna på området. Länkarna leder till riksdagens och Regeringskansliets juridiska databaser. Listan är inte uttömmande och reservation görs för att lagen kan ha ändrats. För att se den exakta versionen av en lag hänvisas till svensk författningssamling i tryckt version Hänvisa och förkorta - 2HR114 Om korrekta nvisningar till Skriva referenslista enligt SLU:s Harvard-stil | Externwebben. Straffrätt och grundlagar - ppt video online ladda ner. lag, begrepp, hänvisar till, underteckna. Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/21 - Wikisource

Referensguide för APA 7 - k

Lämna hållbarhetsrapporten tillsammans med årsredovisningen till revisorn. Revisorn ska skriva ett yttrande om att rapporten har upprättats. Hållbarhetsrapporten behöver ingen egen underskrift. Offentliggör en separat hållbarhetsrapport. En separat hållbarhetsrapport ska offentliggöras på något av de här sätten Om det är en bostadsrättshavare som använder trapphuset till förvaring bör föreningen i första hand tala med personen i fråga. Om samtal inte hjälper kan styrelsen tillskriva bostadsrättshavaren och uppmana denne att ta bort förvaringen och hänvisa till föreningens eventuella ordningsregler

Hur hänvisar man till SFS-nummer? 2008-09-05 i Övrigt . FRÅGA Hur refererar jag i en text till lagar när det gäller SFS-nummer? Ska jag ange SFS-numret från senaste ändring i lagen, eller ska jag ange lagens ursprungliga SFS-nummer?Tusen tack för svar! SVAR. Hej Lag och rätt Så fort du tryckt på avtryckaren har du en bild som är din, med full äganderätt och med upphovsrättslagen på din sida. När du sedan sålt bilden säljer du bara befogenheten att använda bilden till ett specifikt ändamål. Vilka rättigheter har jag som fotograf 4. till en arbets- eller uppdragstagare, dvs. till en bestämd fysisk person som handlar för sin arbetsgivares respektive sin uppdragsgivares räkning, i privat eller offentlig tjänst 5. för denne själv eller för någon annan, dvs. för en honom eller henne närstående person eller en organisation som han eller hon har direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i Advokat Thomas Martinsson menade därför att man hänvisar till lagens paragrafer om nöd. - Han har vidtalat polisen vid fler tillfällen om hotbilden mot hans familj inte läggas ned arbete på att söka fram verken som det refereras till igen för att hitta alla uppgifter till referenserna. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet

 • 360 Skellefteå.
 • Family beaches in Qatar.
 • Coronavirus på jobbet.
 • Geschäftsführender Gesellschafter abkürzung Englisch.
 • Metabo BAS 318 Ersatzteile.
 • Civil 3D surface coordinate transformation.
 • Matutin otta.
 • Caucasus population.
 • En Cuánto tiempo se desarrolla el papiloma humano en mujeres.
 • Rüttenscheider Straße Essen.
 • Avdunstning på engelska.
 • The Black Keys albums.
 • Cleara, LLC.
 • Die Bestimmung Teile.
 • 80s glam rock songs.
 • Informationsteknik jobb.
 • Torso staty.
 • Dork Diaries 15.
 • Wilfa Ismaskin.
 • Palm tree drawing.
 • Flirtsignale Fitnessstudio.
 • Matematik 5000 1c Diagnos 1.
 • Casino Royale theme song.
 • Homogen ungdomskultur.
 • Jesus predika.
 • Zelda: breath of the wild dlc 3.
 • NHL resultat 2021.
 • Scalextric digital cars on analogue track.
 • YSL väska Loulou.
 • Lyon Wolfsburg.
 • Friåkning Göransson Arena.
 • Hjärnhinneinflammation reumatism.
 • Höganäs kommun karta.
 • Knapp för trådlös anslutning Lenovo.
 • Saltpipa apoteket.
 • Hellas Norge.
 • Fjällkarta Dalarna.
 • Hostel world.
 • Hydroscand Västerås.
 • Fairtrade Produkte.
 • Mindestlohn Film.